Ændringer

Her kan du se hvilke større ændringer der er sket i forhold til Kommuneplan 2009. Alle kort i hovedstrukturen er justeret, og enkelte er ændret.

Tryk på linket i teksten for at se siden, og benyt browserens tilbageknap for at komme tilbage til denne side.

Tværgående temaer

Børn og Unge:

Kortet er opdateret.

Klima:

Teksten er opdateret.

Kultur og oplevelser:

Teksten og kortet er opdateret.

Sundhed:

Teksten er opdateret.

Ældre:

Kortet og teksten er opdateret.

Byer

By- og boligudvikling - redegørelse:

Teksten er opdateret og suppleret.

By- og boligudvikling - retningslinjer:

Retningslinjerne er revideret og der er tilføjet retningslinjer om boliger på områder til off. formål, terrænregulering, liberalt erhverv, bannere og flag, vedvarende energikilder.

Centerområder og detailhandel - retningslinjer:

Der er ændret i retningslinjerne 3.6.10 og 3.6.22-3.6.25.

Fritid

Friluftsformål - redegørelse:

Teksten er opdateret, og der er et nyt afsnit om uforstyrrede landskaber.

Friluftsformål - retningslinjer:

Kortet er opdateret med en ny udpegning af badestrand ved Byåsgård Camping, og der er ny retningslinje om badevand.

Sommerhuse - retningslinjer:

Ændringer i flere retningslinjer.

Åbent land

Biologi - redegørelse:

Tilføjet kort afsnit om Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Geologi - retningslinjer:

Kortændringer - Kortet er opdateret med nye nationale geologiske interesseområder og nationale kystlandskaber.

Jordbrug - redegørelse:

Hel ny tekst.

Jordbrug - retningslinjer:

Der er udpeget nye områder på kort og retningslinjerne er revideret.

Kulturhistorie - redegørelse:

Afsnittet er udbygget med en beskrivelse af hvad der i denne sammenhæng menes med kulturarv, kulturarvsarealer mv.

Kulturhistorie - retningslinjer:

Retningslinje 5.2.4 omformuleret.

Kystnærhedszonen - redegørelse:

Redaktionelle ændringer.

Skovrejsning - retningslinjer:

Kortændringer - der er ændret i udpegningerne, således at eksisterende skov er taget ud af skovrejsningsområderne.

Teknik

Støjbelastede områder - redegørelse:

Mindre rettelser vedrørende vejstøj.

Tekniske anlæg - redegørelse:

Nyt afsnit om biogas

Tenkiske anlæg - retningslinjer:

Ændringer i retningslinje 6.2.9 og 6.2.10 og ny retningslinje 6.2.29 om biogas.

Trafik og parkering - retningslinjer veje:

Rettelse i retningslinje 6.1.13

Trafik og parkering- retningslinjer, stier:

Rettelse i retningslinje 6.1.19.

VVM-pligtige anlæg - redegørelse:

Opdatering af tekst.

Vand

Klimasikring - redegørelse:

Ny tekst.

Klimasikring - retningslinjer:

Nye retningslinjer.

Lavbundsområder - redegørelse:

Flyttet fra kapitel 5 og teksten er rettet flere steder.

Lavbundsområder - redegørelse:

Flyttet fra kapitel 5 og teksten er rettet flere steder.

Lavbundsområder - redegørelse:

Flyttet fra kapitel 5 og teksten er rettet flere steder.

Lavbundsområder - redegørelse:

Flyttet fra kapitel 5 og teksten er rettet flere steder.

Lavbundsområder - redegørelse:

Flyttet fra kapitel 5 og teksten er rettet flere steder.

Lavbundsområder - redegørelse:

Flyttet fra kapitel 5 og teksten er rettet flere steder.

Lavbundsområder - retningslinjer:

Flyttet fra kapitel 5 - udpegningerne af lavbundsområder er justeret og der er udpeget nyt potentielt lavbundsområde ved Lyngby Å.

Lavbundsområder - retningslinjer:

Flyttet fra kapitel 5 - udpegningerne af lavbundsområder er justeret og der er udpeget nyt potentielt lavbundsområde ved Lyngby Å.