Byudvikling og rækkefølgebestemmelser

Byrådet vil 

  • opprioritere fortætning af byer og byomdannelse og nedprioritere inddragelse af nye arealer i det åbne land
  • udlægge arealer til enkelte nye byområder i Kommuneplan 2013-2025
  • sikre, at der tages hensyn til kystnærhedszonen og naturværdierne, når der planlægges for nye byområder
  • planlægge boliger tæt på institutioner, skoler, butikker og kollektiv trafik for at mindske biltrafikken
  • bevare og beskytte bynære naturelementer.