Regionale og lokale friluftsområder

Det åbne land har i sin helhed en stor rekreativ værdi. Det er særligt de tilbageværende grønne, ubebyggede områder nærmest kysterne, der har stor værdi for befolkningen i hele Hovedstadsområdet. Disse områder er derfor udpeget som regionale friluftsområder. I Halsnæs Kommune drejer det sig om kystkilerne langs Roskilde Fjord og Kattegats kyst.

Kommunens borgere bruger naturligvis i høj grad også de regionale friluftsområder langs kysten til friluftsaktiviteter, men det åbne land i umiddelbar nærhed af boligområderne har en meget stor betydning for hverdagens friluftsliv. Det kan f.eks. være den daglige løbetur eller gåtur med hunden. Det er derfor af stor betydning, at der er god adgang fra boligområderne og sommerhusområderne til det åbne land, og at større anlæg til det organiserede fritidsliv (f.eks. boldbaner og andre idrætsanlæg) ikke spærrer for adgangen til at komme ud i det åbne land. En mulighed for at etablere adgangsmuligheder i det åbne lande er ved etablering af "Spor i landskabet" eller lignende projekter i samarbejde med lodsejerne.

Typer af friluftsaktiviteter

Det er vigtigt for befolkningens sundhed, at der er gode muligheder for et aktivt og alsidigt friluftsliv. Det kan for eksempel være en tur til stranden eller i skoven, en kanotur med børnene, en løbetur i det nærmeste grønne område eller bare nydelsen af stilheden, naturen og landskabet. Alt sammen eksempler på uorganiserede frilufts-aktiviteter, der ikke kræver store anlæg, men som er med til at sikre god livskvalitet for borgerne. Der er også en anden mere sportsbetonet side af friluftslivet, der kræver større anlæg. Det gælder for eksempel golfbaner, støjende motor- eller flyvesport, rideanlæg, spejderhytter, jagthytter, friluftsscener, boldbaner, campingpladser, feriecentre, vandrehjem, besøgsgårde, middelalderlandsbyer, sommerlande med mere. Formålet med retningslinierne for friluftsformål er at sikre et bredt udbud af rekreative muligheder.   

Turistpolitiske overvejelser

Da stort set hele Halsnæs Kommune ligger inden for kystnærheds-zonen, skal eventuelle nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen lokaliseres på baggrund af samlede turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund.

Kommuneplan 2013 stiller forslag om en ny anvendelse af Melbylejren for eksempel i form af indretning af vandrehjem og campingplads. Derudover stiller Kommuneplan 2013 forslag om evt. at udpege enkelte områder som lokaliseringsområder for friluftsanlæg.

Hundested Havn og by

Masterplanen for Hundested Havn har blandt andet som intention at styrke kulturindholdet på havnen, og giver blandt andet mulighed for hotelvirksomhed på havnen. Det er også et centralt punkt at skabe en bedre forbindelse mellem by og havn. Den nye lystbådehavnsudvidelse kan være med til at sætte ekstra fokus på Hundested Havn og by som et oplevelsespunkt.

Lokaliseringsområder for fritidsanlæg

Halsnæs Kommune ønsker at samle frilufts- og fritidsaktiviteter inden for nogle særlige områder, hvor der allerede er en samling af fritidsaktiviteter. Udpegningen af områderne foregår fortrinsvis ved udarbejdelse af kommuneplantillæg i de kommende år.

Melbylejren er under ændring fra militærformål til turistformål for eksempel i form af vandrehjem og campingplads - eller naturområde. En anvendelse af Melbylejren til vandrehjem og teltplads undersøges som supplement for den vandrehjemskapacitet og campingpladskapacitet, der er i Frederiksværk by. Der er fortsat et stort behov for overnatningsmuligheder i kommunen, også fordi en del af kommunen forventes at blive udpeget som nationalpark. Melbylejren er lokaliseret i tilknytning til et byområde og den nye anvendelse skal indrettes i de eksisterende bygninger. Melbylejren kan samtidig udgøre et godt udgangspunkt for besøg i Nationalparken 'Kongernes Nordsjælland' eller være rammen for badeferie ved Kattegat. Indretning af teltplads og vandrehjem i Melbylejren vil ikke have nogen indflydelse på kystlandskabet, da den ligger bag klitter og er langt fra kysten.  

Auderødlejren ligger på Arrenæs, der allerede i dag har stor rekreativ betydning. I Auderødlejren findes mange eksisterende anlæg, herunder svømmehal og havn. Lejren ligger i umiddelbar tilknytning til Auderød Skov og et lokalplanlagt areal til golfbane. Auderødlejren ligger endvidere indenfor nationalparken 'Kongernes Nordsjælland' og Arresøstien er planlagt til at gå gennem området. Området vurderes til potentielt at kunne rumme friluftsanlæg, hvis interesse rækker ud over kommunen. De rekreative tilbud, der tænkes placeret i lejren skal kunne rummes indenfor den eksisterende bygningsmasse, og på den måde vil 'anlægget' tage størst muligt hensyn til de mange natur- og landskabsinteresser, der er på Arrenæs. Der skal samtidig være mulighed for at anvende arealet til de aktiviteter, der gives mulighed for i et eventuelt Landsplandirektiv og kommuneplantillæg for en genanvendelse af Auderødlejren.

Det store oplevelsesområde ved Frederiksværk Lystbådehavn, det tidligere affaldsdeponi, skal efter endt lossepladsaktivitet overgå til rekreative formål. Området ligger mellem lystbådehavnen og byen og er derfor vigtigt i forhold til at skabe forbindelse mellem bymidten og havnen. Afhængig af hvilken koncentration af fritidsaktiviteter, der ønskes i området, kan det overvejes om området skal udpeges som lokaliseringsområde for friluftsanlæg. Dette fastlægges i et kommuneplantillæg.

Der er tanker om at udvikle et idræts- og aktivitetscenter (Magleblikcentret) på området ved Frederiksværk Svømmehal og fodboldstadion. Anlægget er tænkt som en styrkelse dels af foreningsidræt og dels af betalingsidræt. Da der allerede er en samling af idrætsfaciliteter i området, bør det overvejes om også dette området skal udpeges som lokaliseringsområde for friluftsanlæg. Dette må fastlægges i et kommuneplantillæg.

Der har tidligere været et ønske om at udpege et område ved Ullerup Skov som lokaliseringsområde for fritidsformål. Dette kan evt. fastlægges i et kommuneplantillæg.

Det kan også overvejes om området omkring Hundestedhallen indeholder så mange fritidstilbud, at det vil kunne blive relevant at udpege det område som lokaliseringsområde for fritidsformål.

Uforstyrrede landskaber

Større sammenhængende landskaber, herunder uforstyrrede landskaber skal beskyttes, og det skal så vidt muligt undgås at placere nye større tekniske anlæg både i og tæt på sådanne områder.

I Kommuneplan 2013 er der udpeget særligt værdifulde landskaber. En stor del af disse er forholdsvis uforstyrrede af tekniske anlæg og lignende, og der er derfor mange steder i Halsnæs Kommune, hvor man kan opleve uforstyrrede landskaber. Der er her god mulighed for at opleve stilhed som en modvægt til dagliglivets stress i byerne. Truslen mod de uforstyrrede landskaber i Halsnæs Kommune vurderes at være meget lav, da områderne ofte er omfattet af andre beskyttelser, herunder Natura 2000 beskyttelse. Der udpeges derfor ingen uforstyrrede landskaber i Kommuneplan 2013.

Af oplagte steder, hvor man kan opleve stilhed - eller uforstyrrethed - er den østlige side af Arrenæs, Melby Overdrev, Asserbo Plantage og en række mindre steder andre områder i kommunen.

Her kan du læse mere
- Lokalisering af golfbaner, Miljøministeriet 2006.

Rekreative støttepunkter

Et rekreativt støttepunkt er et sted i naturen eller byen, hvor der er indrettet særlige faciliteter, der kan lette friluftsbrugerens adgang til naturen. Det kan for eksempel være et sted med parkeringspladser, toiletter, borde og bænke, oplysningstavler eller en primitiv teltplads. Et naturcenter eller en friluftsgård er eksempler på meget udbyggede rekreative støttepunkter, der kan tilbyde aktiviteter og oplevelser, der ellers ikke er adgang til. Støttepunker kan både ligge i det åbne land og i byområderne. Halsnæs Kommune er en del af nationalparken 'Kongernes Nordsjælland' og i forbindelse med realisering af nationalparken skal der udpeges støttepunker i kommunen.

Lystbådehavne

I Halsnæs Kommune er der følgende lystbådehavne pr. 1.3.2013

 Hundested Lystbådehavn

Ca. 200 eksisterende bådepladser i den ældre del af havnen. Udvidelse med 200 ekstra pladser anlagt og delvist ibrugtaget 

Lynæs Lystbådehavn

450 bådpladser, mindre venteliste til mellemstore både

Frederiksværk Lystbådehavn

400 bådpladser, udvidelsesmulighed på 400 pladser, mindre venteliste til mellemstore både

Lystbådehavnen i Frederiksværk og lystbådehavnen i Lynæs kan udvides i overensstemmelse med gældende lokalplaner. Ventelisterne er taget fra havnens hjemmeside primo 2013

Liseleje Havn A.M.B.A. arbejder for at få placeret en lystbådehavn i Liseleje. Et evt. nyt havneanlæg i Liseleje afventer en videre planlægning og medtages derfor ikke i Kommuneplan 2013. 

Campingpladser

I Halsnæs Kommune er der følgende campingpladser pr. 1.1.2013

Frederiksværk Camping

102 campingenheder

Bokildegård ved Melby

140 campingenheder

Sølager Strand Camping

150 campingenheder

Rosenholm Camping ved Amagerhuse

223 campingenheder

Byaasgård Camping

290 campingenheder

Lynæs Camping

145 campingenheder

Golfbaner

I Halsnæs Kommune er der følgende golfbaner pr. 1.3.2013

Asserbo Golfbane

18 huller

Møllekilde Golf ved Torup

9 huller

Desuden er der kommune- og lokalplanlagt en golfbane på Arrenæs, der ikke er etableret.