Se kortet i stort format.

Kort 3.2

3.2.1 Det er muligt at overføre et landzoneområde på 6,5 ha ved Ubberupvej i Ølsted planområde til byzone til boligformål. Området blev først udpeget i Regionplan 2005 og er videreført i planlægningen siden som et langsigtet byudbygningsområde. Området fremgår af kortet. Se også tabellen i redegørelsen.

3.2.2 Ved udvikling af nye boligområder skal der redegøres for naturværdierne i området, og væsentlige naturværdier og naturelementer skal i videst muligt omfang beskyttes og indarbejdes i planlægningen af området.

Lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens §11a indeholde retningslinjer for udlæg af nye arealer til byzone. Byudviklingen skal følge reglerne i Fingerplan 2013, der er Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Ifølge Fingerplanen skal byudviklingen være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentrene eller som afrunding af andre bysamfund. Der skal fastlægges rækkefølge for ny byudvikling.