Se kortet i stort format.

Kort 6.4

6.4.1 Når der udlægges nye arealer til støjfølsom arealanvendelse, skal der foretages en vurdering af støj fra veje, jernbane, virksomheder og støjende fritidsanlæg, så det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes i planområdet.

6.4.2 Når der etableres nye veje og jernbaner, skal det så vidt muligt tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes i eksisterende og planlagte områder med støjfølsom anvendelse.

6.4.3 Der kan ikke placeres eller udvides støjende fritidsanlæg i områder, hvor der er forbud mod støjende friluftsanlæg.

6.4.5 Støjende friluftsanlæg kan placeres og udvides udenfor de områder, der er nævnt i retningslinje 6.4.3, når friluftsanlæggene overholder Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj fra friluftsanlæg.

6.4.6 Placering af nye anlæg og udvidelse af eksisterende anlæg til sportsflyvepladser, motorsportsbaner og skydebaner kan kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg. Flyvepladser og motorsportsbaner kan kræve VVM-vurdering og kommuneplantillæg. Det vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, om nye skydebaneanlæg kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

6.4.7 Nye virksomheder og støjende anlæg kan kun etableres, hvis Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra anlæggene kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse.

6.4.8 Når der placeres nyt byggeri til støjfølsom anvendelse omkring stålværksområdet i Frederiksværk, skal det sikres, at byggeriet efterkommer kravene i de udlagte støjzoner.

1.Støjzone I (over 50 dB)
Nye lokalplaner for området skal sikre, at der i området ikke udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse.

2.Støjzone II (mellem 45 og 50 dB)
Nye lokalplaner for området skal sikre, at der i området kun udlægges nye arealer til: Blandet bolig- og erhvervsbyggeri, centerområder og etageboliger. Tæt lav boligbebyggelse kan opføres inden for denne zone, hvis det sikres, at bebyggelsen ved sin udformning og placering er medvirkende til at sænke støjniveauet i de rekreative udearealer til et niveau svarende til zone III - denne effekt skal dokumenteres. Byrådet kan stille krav om støjdæmpning af nye boliger i området.

3.Støjzone III (under 45 dB)
Ingen begrænsninger. Byrådet kan stille krav om støjdæmpning af nye boliger i området.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for støjbelastede arealer er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 8.

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag er overført fra Kommuneplan 2009 og fra støjplanlægning af overordnede veje.