Frederiksværk har en stærk industrihistorie, der trækker spor tilbage til 1700-tallet. Industrien var omdrejningspunktet, da Frederiksværk blev etableret og voksede først med værksteder og fabrikker, der fremstillede krudt, kugler og kanoner til kongen. Byen fik efterhånden flere og flere civile aktiviteter og kulminerede med etableringen af Danmarks eneste stålvalseværk. Historien som industriby ses i dag i bymidten, og Frederiksværk er udpeget som nationalt industriminde. Byudviklingen i Frederiksværk skal understøtte fortællingen om industrihistorien og kulturarven.

I dag rummer Frederiksværk kommunens rådhus, gymnasium, svømmehal og et stort udbud inden for detailhandel. Nørregade er bymidtens handelsmæssige omdrejningspunkt med et livligt bymiljø. De sidste år er udvalget blevet suppleret med bl.a. caféer. Nørregade er i den ene ende forbundet til Gjethuset, og gaden leder således både lokale og turister forbi de historiske bygninger. Torvet er bymidtens mere historiske omdrejningspunkt, en plads omgivet af en lang række historiske bygninger og kanalen. De mange historiske bygninger som Gjethuset (støbehuset), Arsenalet, Skjoldborg og hele Krudtværksområdet fremstår i dag som en del af Frederiksværks stolte historie. Industrikulturen skal bruges aktivt til at give oplevelser i byen.

Frederiksværks forskellige boligområder tilbyder alsidige boformer og vidner om forskellige arkitektoniske perioder. Områdernes identitet er ofte formet ud fra deres landskabelige placering. Landskabets karakter har på samme måde været med til at give byen sit karakteristiske udtryk. Frederiksværk har det flade landskab ud til Roskilde Fjord med lystbådehavnen, stålvalseværkerne og skoven, der tager sit udspring i bymidten, løfter sig og danner ryggen mod øst.

Byen

Den fremtidige byudvikling i Frederiksværk skal understøtte den eksisterende struktur med en tæt bymidte med boligområder i nær forbindelse hertil. Dette peger på en fortætning af det eksisterende Frederiksværk. Herved ønskes grænsen mellem by og land forstærket, pladser og rekreative arealer vil udgøre byens grønne element, og det omkringliggende landskabs åbne karakter vil tydeliggøres. Det er et ønske, at nyt byggeri placeres og udformes, så det understøtter Frederiksværks struktur og historiske baggrund samtidig med, at det skal fremstå i et moderne udtryk.

Bymidten

I 2008 vedtog Byrådet en helhedsplan for Frederiksværk bymidte. Visionen i helhedsplanen er, at den historiske by skal gøres endnu tydeligere i fremtiden og at sammenhængen i byen skal styrkes. Sammenhængen skal skabes ved at tydeliggøre kanalerne og binde dem sammen med skovene som i dag opleves ved Krudtværksområdet og øst for bymidten. Samtidig skal der skabes nye oplevelsesrige forbindelser på tværs af byen, langs kanalerne og Krudtværksområdet.

Den fremtidige planlægning peger på en fortætning af lokal karakter, der kan understøtte bymidtens karakter. Byen er præget af forholdsvis småt byggeri, der sjældent hæver sig over 2½ etage i højden. Bebyggelsen i bymidten er generelt tæt men med mange små pladser og grønne arealer.

Frederiksværk bymidte skal have et mangfoldigt udbud af kulturelle, historiske og arkitektoniske oplevelser og indbyde til ophold for beboere og besøgende. En vision i helhedsplanen er at udvikle Peder Falstersvej til at have mere bygadekarakter både ved at tydeliggøre kanalen ved indgangen til byen ved Nordtorvet og ved byggeri i Allégade Nord og på området ved tennisbanerne. Kanalen vil således binde byens handelsstrøg sammen med Krudtværksområdet, og byen vil fortættes - muligvis med et nyt butiksområde - ved tennisbanerne. Det nye butiksområde skal bringes til at fremstå som et supplement til og udvidelse af den eksisterende bymidte. Det er tanken, at forløbet mellem det nye butiksareal og Nørregade skal udgøre bymidtens rekreative område med Skjoldborgparken som centrum. Forløbet skal være det attraktive bindeled, der får de handlende til naturligt at bevæge sig mellem butiksområdet og Nørregade, således at byens oprindelige handelsstrøg og det nye butiksområde vil understøtte hinanden bedst muligt. Det rekreative forløb vil skabe mulighed for ophold og udfoldelse for mennesker i alle aldre i et af byens smukkeste historiske områder. Samtidig tydeliggøres Skjoldborg, det tidligere kobbervalseværks forpagterbolig, hvormed området sammen med Krudtværksområdet udgør et industrihistorisk bindeled i byen.

Gjethuset, Torvet og Palæet udgør byens kulturelle centrum. Området ønskes udviklet med flere aktiviteter og sammenhængen til handelsstrøget ønskes forbedret ved at styrke kontakten til kanalen.

Vandet er ligeledes indtænkt i udviklingen af campingpladsområdet, hvor det vil være muligt at skabe nye kanaler. Her ønskes bæredygtigt byggeri kombineret med spændende visionær arkitektur. Det nye område vil ligeledes styrke forbindelsen fra bymidten til havnen.

Fremtidig planlægning

I Kommuneplan 2013 og i Fingerplan 2013 er der ikke afsat nye arealer til byudvikling i Frederiksværkområdet. Byudviklingen vil derfor primært ske med udgangspunkt i fortætning og omdannelse af allerede eksisterende byområder, og kun i mindre omfang ved at bygge i de endnu ikke udnyttede områder i byens rand. Fortætningen og omdannelsen følger dels op på en længerevarende udflytning af industrien fra byens midte til nyere anlagte industriområder. Samtidig er det et udtryk for ønsket om at skabe en mere sammenhængende by med flere oplevelser og muligheder.

Det er helhedsplanen for Frederiksværk bymidte fra 2008, der er grundlag for de visioner for bymidtens fremtidige udvikling, der arbejdes med i dag. Dette arbejde vil blive efterfulgt af en konkret lokalplanlægning efterhånden, som der bliver udarbejdet projekter for de muligheder, der er skabt. I projektet Stålsat By arbejdes der netop på at gøre bymidten bedre og mere spændende på en lang række fronter.

I de kommende år vil det være oplagt at overveje mulighederne for at udarbejde en helhedsplan for lystbådehavnen, herunder mulighederne for rekreative anlæg på den gamle losseplads, der lukkede i 2009. Helhedsplanen vil ligeledes omfatte området langs K.A. Larssens Gade for at sikre sammenhængen til bymidten.

Agenda 21

Halsnæs Kommune udlægger området ved campingpladsen til boligområde med bæredygtigt byggeri.