Bilag 3 - Telemaster

Nedenfor følger vejledningen for telemaster og mobilantenner i Halsnæs Kommune. Vær opmærksom på, om de senere er ændret - den gældende vejledning findes på kommunens hjemmeside.

1.       Generelle principper

1.1.    Antenner og master foretrækkes placeret i

          erhvervsområder. Hvis det kan dokumenteres, at placering

          i erhvervsområder ikke kan give den ønskede dækning,

          kvalitet og kapacitet, kan en opstilling i andre områder

          søges.

1.2.    Sekundært skal antenner og master søges placeret i andre

          områder med lav boligtæthed såsom sportspladser og

          grønne områder, væk fra egentlige boligområder.

1.3.    Såfremt det dokumenteres, at den ønskede dækning,

          kvalitet og kapacitet fortsat ikke er mulig ved placering

          jf. pkt. 1.1 og 1.2, kan placering i boligområder tillades.

1.4.    Bygninger og opholdsarealer på eller umiddelbart ved

          skoler og børneinstitutioner ønskes friholdt for antenner

          og master til mobilkommunikation m.v. Kun i tilfælde hvor

          operatøren kan dokumentere, at der ikke er andre           

          muligheder for tilfredsstillende dækningsforhold, som det

          er rimeligt at henvise til, og kommunen kan få dette

          bekræftet via It- og Telestyrelsen, vil en beliggenhed på

          eller umiddelbart ved skolen/børneinstitutionen kunne

          godkendes.

1.5.    Telekommunikationsanlæg tillades fortrinsvis på

          eksisterende bygninger eller på eksisterende master. Det

          gælder også bygninger/master, der benyttes af andre

          operatører.

1.6.    Muligheden for en placering ved eksisterende positioner -

          også fra andre operatører - skal undersøges først, når

          en ønsket ny UMTS position ligger under 200 m fra en

          eksisterende position, når en ønsket ny GSM 1800 position

          ligger under 2 km fra en eksisterende position, og når en ny

          GSM 900 position ligger under 5 km fra en eksisterende

          position.

1.7.    Der tillades kun opstillet nye master, hvor det ikke er muligt

          at bruge bygninger eller eksisterende master.

1.8.    Udformningen af master skal vurderes i forhold til

          placeringen i hvert enkelt tilfælde. Antenner skal placeres

          tæt ind til masten og være  i samme farve som denne.

1.9.    Ved opstilling af master til mobiltelefoni stilles krav om, at

          der så vidt muligt skal være plads for andre operatører.

1.10.  Hvor der meddeles tilladelse til opstilling af master,

          tinglyses krav om fjernelse senest ½ år efter, at mastens

          anvendelse til telekommunikationsformål er ophørt.

          Tinglysningen foretages og betales af mastens ejer.

1.11.  Mastehøjden skal vurderes i forhold til de omkringliggende

          bygninger/omgivelsers højde og arealmæssige

          udstrækning. Operatørerne skal til ansøgningen vedlægge

          materiale, som dokumenterer, at den ansøgte mastehøjde

          er nødvendig.

1.12.  Masten skal gøres så lav som mulig uden at tilsidesætte

          mulighederne for, at flere operatører kan anvende samme

          mast til samme eller andre sendesystemer.

1.13.  Inden for lokalplanlagte områder med bygningsbevarende

          bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdigt

          miljø og indenfor en afstand af 300 m fra en kirke skal

          der tages hensyn til disse ved fastlæggelse af antenne-

          og/eller masteplacering.

1.14.  Langs veje skal mastens placering vurderes i forhold til

          synsfeltet fra vejen. Oversigtsarealer ved vejkryds m.m.

          skal friholdes.

1.15.  Der skal foretages sikring mod uvedkommendes adgang

          til mast, antenne, teknikrum og kabelfremføring.

1.16.  Teknikrum skal overholde gældende planer hvad angår

          placering og udseende. Der kan stilles krav om 

          afskærmende beplantning, indretning i eksisterende

          bygninger eller i en bygning, som i sit ydre tilpasses de

          omgivende bygninger bl.a. mht. konstruktion, materialer

          og farver. Teknikrummet skal overholde gældende

          støjkrav.

1.17.  Små master til radiokommunikation (under 12 m) kan

          tillades opstillet tæt ved bygninger (minimum 2,5 m fra

          skel), forudsat at en naboorientering ikke medfører

          væsentlige indsigelser eller lokalplaner bestemmer andet.

2.       Principper for erhvervsområder

2.1.    I erhvervsområder skal antenner fortrinsvis placeres på

          eksisterende skorstene, lysmaster eller bygningsdele.

2.2.    Antenneinstallationer skal syne mindst muligt. Alle antenner

          et tilladte, men skal vælges efter omgivelserne.

2.3.    Der kan opsættes nye antenner på eksisterende master.

          Det gælder også master, der benyttes af andre operatører.

2.4.    Der tillades kun nye master, hvor det ikke er muligt at

          opsætte antenner på bygninger, bygningsdele (f.eks. en

          skorsten) eller eksisterende master.

2.5.    Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller

          tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg

          og farver eller udformes med afskærmende beplantning,

          jf. gældende planer.

3.       By-, bolig- og sommerhusområder

3.1.    Opstilling af nye master tillades kun, hvis det godtgøres,

          at der ikke kan findes anden løsning.

3.2.    Antenner kan som udgangs-punkt placeres på tage eller

          indarbejdes i bygningens konstruktion og arkitektur.

3.3.    Antenner skal placeres, så de syner mindst muligt fra

          gadeplan - enten ved tilpasning af bærerør, indarbejdet

          i bygningens konstruktion, eller camoufleret som

          eksempelvis en flagstang, lysmast eller pæl.

3.4.    Teknikrum, -skabe eller -kabiner skal placeres, så de syner

          mindst muligt fra gadeplan og skal i sit ydre tilpasses de

          omgivende bygninger bl.a. mht. konstruktion, materialer og

          farver jf. gældende planer.

3.5.    Som udgangspunkt skal antenner og master placeres hvor

          det påvirker færrest mennesker, eksempelvis ved

          idrætsanlæg, offentlige bygninger (skoler og

          børneinstitutioner undtaget) eller større trafikanlæg.

4.       Bevaringsværdige bymiljøer og sommerhusområder

4.1.    Antenner bør som udgangspunkt placeres udenfor

          afgrænsningen eller udenfor andre områder, hvor der i en

          lokalplan er bygningsbevarende bestemmelser eller

          bestemmelser om bevaringsværdigt miljø.

4.2.    Nye master skal gives en udformning, der passer ind i

          miljøet og må ikke have udseende af en mast. Det kan

          f.eks. være udformet som en flagstang.

4.3.    Hvis det for at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad

          er nødvendigt at placere en antenne indenfor 

          bevaringsområdet, skal en antenne placeres, så den

          ikke er synlig fra gadeplan, f.eks. skjult i en hjørnesøjle

          eller lignende bygningsdel eller på en eksisterende

          skorsten.

4.4.    Kun i særlige tilfælde kan en synlig placering accepteres, og

          som f.eks. i en flagstang, en skorstensattrap eller lignende.

4.5.    Antenner skal i hvert tilfælde tilpasses konstruktion og

          arkitektur ved det enkelte hus.

4.6.    Antennepositionen skal vurderes i forhold til husets

          bevaringsværdi.

4.7.    På huse med høj bevaringsværdi skal udformningen være 

          yderst diskret.

4.8.    Teknikrum må kun placeres i eksisterende bygninger eller

          baghaver, som i sit ydre tilpasses de omgivende bygninger

          bl.a. mht. konstruktion, materialer og farver, jf. gældende

          planer.

5.       Afgrænsede landsbyer

5.1.    Antenner og master skal tilpasses byens skala.

5.2.    I byområder med høj bevaringsværdi og

          fredningsinteresser skal udvises særlige hensyn.

5.3.    Indenfor registrerede kirkebyggelinier gælder samme

          retningslinier som i den bevaringsværdige midtby.

5.4.    Ved valg af placering skal den landskabelige karakter

          vægtes. Ved kulturhistoriske værdier skal udvises særlige

          hensyn.

5.5.    Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller

          tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg og

          farver eller udformes med afskærmende beplantning jf.

          gældende planer.

5.6.    Placering udenfor byzone kræver landzonetilladelse, med

          mindre en lokalplan for området fastlægger andet.

6.       Det åbne land

6.1.    Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master i

          det åbne land begrænses.

6.2.    Det prioriteres højt, at eksisterende og nye master benyttes

          til flere sendesystemer og af flere operatører.

6.3.    Nye antenner og master skal søges placeret hos

          erhvervsvirksomheder eller på landbrugsejendomme.

          Kun hvis det kan godtgøres, at der ikke er andre

          muligheder, kan en anden opstilling i det åbne land

          accepteres.

6.4.    Nye antenner skal så vidt muligt anbringes på eksisterende

          master, siloer eller andre høje bygninger/bygningsdele, der

          egner sig til formålet.

6.5.    Ved placering af antenner og master skal der tages

          hensyn til beliggenheden af boliger i det åbne land, så

          genevirkninger for de omkringboende bliver mindst mulige.

6.6.    Placeringer af antenner og master skal i hvert tilfælde

          vurderes i forhold til naturen og landskabets karakter

          sammenholdt med antennens betydning for

          dækningsgraden.

6.7.    I områder, der er udpeget som bevaringsværdigt

          kulturmiljø, og som har særlig kulturhistorisk

          interesse, skal udvises særlige hensyn.

6.8.    Der tillades normalt ikke opstillet master i internationalt

          naturbeskyttelsesområde, naturområde, værdifuldt

          kystlandskab og værdifuldt landskabsområde. Hvis det kan

          godtgøres, at der ikke er andre muligheder, forudsætter

          placeringen en vurdering af miljøkonsekvenserne.

6.9.    Ved placering af nye antenner og master i

          kystnærhedszonen skal Farvandsvæsnet forinden gives

          lejlighed til at udtale sig.

6.10.  Placeringen af nye antenner og master og væsentlige

          ændringer af bestående anlæg i det åbne land forudsætter

          en landzonetilladelse, medmindre en lokalplan for området

          fastsætter andet.

6.11.  Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller

          tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg

          og farver eller udformes med afskærmende beplantning.