Se kortet i stort format.

Kort 4.3

Regionale friluftsområder

4.3.1 Halsnæs Kommune bruges rekreativt af store dele af befolkningen i hele Hovedstadsområdet. De ubebyggede områder langs Roskilde Fjord og Kattegats kyst (kystkiler) er derfor udpeget som regionale friluftsområder. De regionale friluftsområder udpeges til overvejende almen, ikke bymæssig rekreativ anvendelse med mulighed for landbrugsmæssig anvendelse. De regionale friluftsområder skal friholdes for store vindmøller samt nye anlæg og ændret arealanvendelse, som medfører væsentlige miljøgener, der forringer den rekreative anvendelse og oplevelse. I forbindelse med planlægning og administration af kommuneplanens retningslinjer, herunder opfølgning gennem anden lovgivning, skal der i afvejningen med andre arealanvendelsesinteresser lægges særlig vægt på at sikre de regionale friluftsområders rekreative funktion.

4.3.2 I de regionale friluftsområder skal der i forbindelse med etablering af intensivt husdyrhold, der kræver vurdering af virkninger på miljøet (VVM), foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for friluftsinteresserne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden ikke er til gene for den rekreative oplevelse og benyttelse af områderne.

4.3.3 Kystkilerne skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål, samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål.

4.3.4 Åbne, ubebyggede arealer i byzone og sommerhusområder, der er udlagt som kystkiler skal friholdes for by- og sommerhusbebyggelse.

4.3.5 Befolkningens adgang til kysterne og kystkilerne skal opret-holdes og forbedres f.eks. ved opkøb af arealer og anlæg af stier og etablering af rekreative støttepunkter.

4.3.6 Auderødlejren udpeges som lokaliseringsområde for regionale friluftsanlæg. Det undersøges, om Melbylejren kan udpeges som lokaliseringsområder for regionale friluftsanlæg. Dette afventer den igangværende planlægning for Melbylejren.

4.3.7 Udenfor de udpegede lokaliseringsområder kan der etableres mindre anlæg til det almene friluftsliv og tillades begrænset udvidelse af eksisterende friluftsanlæg, hvis det efter en konkret vurdering ikke er i konflikt med de øvrige kommuneplaninteresser.

4.3.8 I landområdet udenfor de regionale friluftsområder kan der planlægges for lokale friluftsområder i en bynær zone omkring  Hundested og Frederiksværk. Der kan planlægges for konkrete arealer og anlæg til overvejende almene ikke-bymæssige lokale friluftsformål, der naturligt kan indgå i landområdet, samt anlæg til stinettet.

Den bynære rekreative zone omfatter områder, der som udgangspunkt ligger inden for en afstand af 1 km fra byranden. Andre områder kan medtages, hvis de ligger inden for daglig gang- og cykelafstand og er placeret der, hvor stinettet er tæt. På den måde kan de naturligt knyttes til byområderne og indgå i den landskabelige helhed.

4.3.9 Som en forudsætning for anvendelse af større dele af den bynære zone til friluftsformål skal der gennemføres en samlet planlægning, som tager hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdierne og andre kommuneplanmæssige interesser.

Samtidig skal planlægningen sikre en klar grænse mellem by og land og samlet konkretisere placeringen af nødvendige friluftsområder og anlæg. Landzonestatus fastholdes.

Friluftsanlæg i det åbne land

4.3.10 Friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byen, kan placeres i landområdet uden for kystkilerne under hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdierne i det åbne land.

4.3.11 Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i landområdet skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.

4.3.12 Der kan etableres rekreative støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder i de regionale friluftsområder, langs kysten og i det øvrige åbne land og i byerne, når det efter en konkret vurdering ikke skader landskabs-, kultur- eller naturværdierne. Rekreative støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende friluftskultur- eller overnatningsanlæg i landområdet.  I rekreative støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv.

4.3.13 Naturskoler, fritidscentre, besøgsgårde og museer tilknyttet det åbne land kan etableres i eksisterende bygninger i det åbne land, når anvendelsen efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Visse kombinerede frilufts- og erhvervsaktiviteter vil ifølge Planloven kunne etableres i overflødiggjorte landbrugsbygninger.

4.3.14 I kystkiler, internationale beskyttelsesområder, skovområder, lavbundsområder og ikke-udgravede råstofområder kan der ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende frilufts-anlæg, og eksisterende anlæg kan ikke udvides.

4.3.15 I interesseområder for værdifulde landskaber, kulturhistorie, geologi eller biologi kan nye golfbaner og andre arealkrævende friluftsanlæg anlægges/udvides under forudsætning af, at landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes.

4.3.16 Nye golfbaner og andre arealkrævende fritidsanlæg, der kræver bygninger, kan anlægges, og eksisterende kan udvides i efterbehandlede råstofgrave, når det sikres, at der ikke udføres tiltag, der kan forurene grundvandet, samt at anlægget ikke sprøjtes eller gødskes.  

4.3.17 Planlægning for golfbaner skal afvente de statslige vand- og naturplaner.  

4.3.18 Golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende anlæg med bygninger skal overalt tilpasses landskab og beplantning. Terrænregulering må kun finde sted i begrænset omfang, med mindre anlægget indrettes i efterbehandlede råstofgrave. Anlæg, bygninger og udenomsarealer skal i videst muligt omfang være offentlig tilgængelige. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj- eller trafikgener. Der må ikke indrettes kunstig belysning, bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering. Anlæggets drift må ikke forringe grundvandskvaliteten. Golfbaner, der ligger inden for kildepladszoner og nitratfølsomme områder, skal drives miljøvenligt, hvilket betyder, at banerne etableres og drives med et minimalt forbrug af gødning og pesticider. Vanding skal så vidt muligt ske ved brug af overflade- eller genbrugsvand. 

Friluftsanlæg ved kyst og søer

4.3.19 Der kan etableres rekreative støttepunkter for friluftslivet med bl.a. primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten, ved søer og fjorde, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. I Roskilde Fjord, Isefjord og Arresø kan rekreative støttepunkter for friluftslivet etableres med landingspladser og udlejning af kano og kajak, hvor det efter et konkret skøn vurderes ikke at skade beskyttelsesinteresserne. Etablering af rekreative støttepunkter skal også tage hensyn til Natura2000-planerne og må ikke udvikle sig til egentlige lystbådehavne.

4.3.20 Der kan generelt etableres nye badestrande langs kyster, såfremt det er foreneligt med beskyttelsesinteresserne og andre planlægningsmæssige interesser. På eksisterende og nye badestrande kan der etableres rekreative støttepunkter for friluftslivet med mindre service bygninger til betjening af badegæsterne.

4.3.21 Der må ikke etableres nye overløb til kyststrækninger eller søer, som er badevandsområder. Ligesom der ikke må etableres overløb til søer, der anvendes til vandindvinding. Der må som udgangspunkt ikke etableres nye udledninger indenfor en afstand af 2 km fra badevandsområder.

4.3.22 Der fastsættes bestemmelser om sejlads i regulativerne for de enkelte vandløb og søer.

4.3.23 Nye lystbådehavne kan etableres på lokaliteter vist på kort 4.3.1. Øvrige nye lystbådehavne og større havneudvidelser forudsætter, at der redegøres for turistpolitiske forhold og udarbejdes kommuneplantillæg. Der gives generelt mulighed for at indrette lystbådefaciliteter i ledigblevne trafikhavneområder, der ligger i byzone.

Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning

4.3.24 Overflødiggjorte landbrugsbygninger, der ikke ligger i kystkiler, kan efter en konkret vurdering indrettes med indtil 10 værelser/ferielejligheder på hver maksimalt 40 m2.

4.3.25 Primitive teltpladser kan etableres, hvor de efter en konkret vurdering ikke skader landskabs-, kultur- eller naturværdierne i det åbne land. Eksisterende campingpladser fremgår af retningslinjekortet. Etablering af nye campingpladser og større udvidelser af eksisterende pladser kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

4.3.26 Det skal undersøges om der kan indrettes vandrehjem, teltplads, naturcenter/naturskole og forskellige foreningsformål i Melbylejren. Dette afventer den igangværende planlægning.

Vandrehjem kan endvidere indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det ikke forringer landskabs-, natur- og kulturværdierne.

4.3.27 Auderødlejren udpeges som lokaliseringsområde for regionale friluftsanlæg, herunder feriecenter. Det skal undersøges, om Melbylejren ønskes udpeget som lokaliseringsområder for friluftsanlæg. Dette afventer den igangværende planlægning for området. Feriecentre kan medføre at der udarbejde kommuneplantillæg med VVM redegørelse.

4.3.28 Kulturelle anlæg som museer med tilknytning til det åbne land, naturskoler mv. kan indrettes i det særlige lokaliseringsområde i Auderødlejren.

4.3.29 Placering af forlystelser, sommerlande, badelande, dyreparker o.l., kræver, at der udarbejdes kommuneplantillæg.

Mindre anlæg af lokal betydning kan efter konkret vurdering tillades indrettet i eksisterende bygninger.

Badevand

4.3.30 Der udpeges strækninger med badevand langs kysterne mod Kattegat, Issefjord og Roskilde Fjord i henhold til kort 4.3.1. I alt 11 strækninger. Se også kapitel 7.4.

Badevand

Der er et krav om at Kommuneplan 2013 skal indeholde retningslinjer for den rekreative anvendelse af vandløb, søer og kystvande såsom badning, sejlads og fiskeri. I Halsnæs Kommune tilstræber vi en meget god eller god badevandsstandard langs Nordkysten og ind i fjorden ved Hundested, hvor de gode og attraktive badestrande ligger. Samtidig tilstræbes en god eller acceptabel badevandsstandard langs fjorden i øvrigt, hvor badestrandene ikke er helt så attraktive. Badning er ikke muligt i åerne, kanalen og i Arresø. På længere sigt arbejdes mod bedre forhold, så badning kan blive mulig nogle af disse steder.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for friluftsliv er fastsat i medfør af

Planlovens § 11a stk. 1 nr.9 og nr. 15 samt § 11e, stk. 1 nr. 3

Udpegningsgrundlag

De regionale friluftsområder (kystkiler) er overført uændret fra Kommuneplan 2009. 

Auderødlejren udpeges som lokaliseringsområde for friluftsanlæg, der kendetegnes ved at være et område med en koncentration af friluftstilbud.