Screening vedvarende energi

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Halsnæs Kommune

Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger og sommerhuse

Dato 28.02.2013

Deltagere ved screeningsmøde mesv, pvme, jkro, laaf

 

Læservejledning:

Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft d. 21. juli 2004. Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Indledende screening.
Her fastlægges det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens § 3, hvor det fremgår hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag § 3 som omfatter bl.a. kommune- og lokalplaner. For kommune- og lokalplaner undersøges det først, om:

  • Planen giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I så fald skal der gennemføres en miljøvurdering. Hvis planen omfatter mindre områder på lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre ændring af en gældende plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

  • Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområdevæsentligt.

Hvis én af de to betingelser er opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering.
Er det ikke tilfældet skal det vurderes om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøeti det hele taget og at der derfor skal laves en miljøvurdering.

2. Planens indvirkning på miljøet - screening eller miljøvurdering.
Nedenstående tjekliste omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter.
Skal der foretages en miljøvurdering bruges tjeklisten som afgrænsning for omfanget af miljøvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning på miljøet, skal indgå i miljøvurderingen.

 

Konklusion:
Det er vurderet, at temaet ikke skal miljøvurderes. Påvirkningerne af miljøet er af meget lille omfang og alene meget lokalt. Kommuneplanens bestemmelser vil ikke medføre en større påvirkning af lokalmiljøet end de generelle muligheder jævnfør gældende lovgivning – snarere mindre.

 

Planens indvirkning på miljøet

 

 

 

 

 

 

Miljøparametre

Ikke relevant og derfor ikke behandlet

Forholdet er behandlet og der skal ikke laves miljøvurdering

Forholdet er behandlet og der skal laves en miljøvurdering

Bemærkninger

Befolkning og sundhed

Indendørs støjpåvirkning

 

x

 

Varmepumper kan støje. Kan med fordel placeres på jorden tæt på bygningen. Skal overholde gældende støjgrænser.

Sundhedstilstand

X

 

 

 

Svage grupper

(f.eks. handicappede)

X

 

 

 

Friluftsliv/rekreative interesser

X

 

 

 

Begrænsninger og gener overfor befolkningen

X

 

 

 

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)

Dyreliv

X

 

 

 

Planteliv

X

 

 

 

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper

X

 

 

 

Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder

x

 

 

 

Habitat-områder

X

 

 

 

Spredningskorridorer

X

 

 

 

Naturbeskyttelse jf. § 3

X

 

 

 

Grønne områder

X

 

 

 

Skovrejsning/skovnedlæggelse

X

 

 

 

Fredning

X

 

 

 

Landskab og jordbund

Landskabelig værdi

 

X

 

Der skal tages landskabelige hensyn ved placering af solcelleanlæg og møller. Eventuel påvirkning vil være væsentlig mindre end ved de allerede i Kommuneplan 2009 mulige husstandsmøller.

Geologiske særpræg

X

 

 

 

Jordforurening

x

 

 

 

Risiko for jordforurening

X

 

 

 

Jordhåndtering/flytning

X

 

 

 

Vand

Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder

X

 

 

 

Udledning af spildevand

X

 

 

 

Grundvandsforhold

X

 

 

 

Risiko for forurening af grundvandsressourcer

X

 

 

 

Luft

Luftforurening (støv og andre emissioner)

X

 

 

 

Emissioner fra eventuel trafik til og fra området

X

 

 

 

Støj

Støj

 

X

 

Aktuelt ved vindmøller og varmepumper. Vindmøller er styret af et cirkulære om støj. Varmepumper om vejledende støj i boligområder m.m.

Vibrationer

 

x

 

Kan være aktuelt ved varmepumper – der er vejledende grænseværdier.

Trafik

Trafikafvikling/belastning

X

 

 

 

Støj

X

 

 

 

Energiforbrug

X

 

 

 

Sikkerhed

 

x

 

Et solcelleanlæg må ikke kunne blænde trafikanter. Der tillades alene antirefleksbehandlede anlæg.

Risiko for ulykker

 

x

 

Et solcelleanlæg må ikke kunne blænde trafikanter. Der tillades alene antirefleksbehandlede anlæg.

Klimatiske faktorer

Eventuel påvirkning af klima

 

x

 

Fossile brændstoffer kan spares med deraf følgende mindre udledning af CO2 m.m. Men omfang lille.

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier

 

X

 

Der skal tages højde for kulturværdier. Det er allerede gjort i Kommuneplan 2009 i rammerne.

Arkitektoniske værdier

 

X

 

Der skal tages højde for særligt værdifulde ejendomme. De vil ofte være sikret gennem udpegning som bevaringsværdig eller lignende. Dels i lokalplaner og dels i Kommuneplan 2009 (visse byområder)

Kirker

x

 

 

 

Arkæologiske værdier

X

 

 

 

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

X

 

 

 

Ressourcer og affald

Arealforbrug

X

 

 

 

Energiforbrug

 

x

 

Giver en ren energiproduktion.

Vandforbrug

X

 

 

 

Produkter, materialer og råstoffer

X

 

 

 

Kemikalier, miljøfremmede stoffer

x

 

 

 

Affald, genanvendelse

X

 

 

 

Byøkologi /Agenda 21/ CO2

 

x

 

Positivt at fremme vedvarende energikilder.

Visuel effekt

Arkitektonisk udtryk

 

x

 

Påvirker den aktuelle ejendom. En del vigtige bygninger er sikret gennem udpegning som bevaringsværdig eller lignende. Dels i lokalplaner og dels i Kommuneplan 2009 (visse byområder)

Lys og/eller refleksioner

 

x

 

Solcelleanlæg skal antirefleksbehandles.

Sikkerhed

Kriminalitet

X

 

 

 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

 

x

 

Ved brand i bygninger med solceller er der problemer med, at solceller er strømførende. Ikke et kommuneplanrelateret forhold.

Socioøkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold

X

 

 

 

Påvirkning af erhvervsliv

 

x

 

Arbejde med opsætning og produktion. Typisk lokale, der opsætter dem.