Indledning

Kommuneplanen regulerer den fysiske anvendelse i Halsnæs Kommune. Den indeholder rammer og retningslinier for den fysiske udvikling i kommunen og har et 12 års sigte. Kommuneplan 2013 for Halsnæs Kommune er udarbejdet efter bestemmelserne i Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 og senere ændringer.

Kommuneplan 2013 består af en hovedstruktur med retningslinjer og en redegørelse, der gælder for hele kommunen, og rammer for lokalplanlægningen i afgrænsede områder.

Hovedstrukturen indeholder et kapitel med seks tværgående temaer: Kultur og oplevelser, Sundhed, Klima, Børn og unge, Socialområdet samt Ældre. Desuden er der kapitler med retningslinjer og redegørelse, for byer, fritid, det åbne land, teknik og vand. Redegørelsen er retligt set en fortolkning, der handler om planens forudsætninger og hensigterne med retningslinjerne i hovedstrukturen og rammedelen. Redegørelsen er ikke bindende, men har mere karakter af en forklarende tekst. Retningslinjerne samt rammerne er bindende for kommunen og kan - i enkelte sammenhænge - også gøres bindende for borgeren.

Rammerne angiver kommunens intentioner med de enkelte lokalområder. Her kan du se, hvad de langsigtede mål for områderne er, og hvilke muligheder der er i lokalområdet. Det kan for eksempel være i forhold til bestemmelser om anvendelse, bebyggelses art og størrelse, bestemmelser om erhverv, grønne områder og så videre. I rammerne er også henvist til de retningslinjer, der er gældende som generelle rammer. Kommuneplanen er ikke bindende for grundejere, men kan for bestemmelser om byggeri og anvendelse gøres det. Kommunen skal ifølge Planloven virke for kommuneplanens gennemførelse. Det betyder, at kommune ikke må give tilladelse til byggeri eller udarbejde en lokalplan, der er i strid med kommuneplanen. Kommunens bygge- og anlægsaktiviteter må heller ikke stride mod kommuneplanens hovedstruktur eller rammer.

Kommuneplan 2013 er den anden kommuneplan for Halsnæs Kommune og en opdatering af den første fra 2009. Forslaget til Kommuneplan 2013 blev behandlet af Byrådet i juni 2013 og forslaget kom i høring fra omkring den 1. juli og frem til midt i september 2009. Kommuneplanen er planlagt vedtaget på byrådsmødet i december 2013.