Screening detailhandelstemaet

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Halsnæs Kommune

Projekt Kommuneplan 2013 - detailhandelstemaet

Dato 28.02.2013

Deltagere ved screeningsmøde Mesv, pvme, jkro, laaf

 

Læservejledning:
Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft d. 21. juli 2004. Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Indledende screening.
Her fastlægges det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens § 3, hvor det fremgår hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag § 3 som omfatter bl.a. kommune- og lokalplaner. For kommune- og lokalplaner undersøges det først, om:

  • Planen giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I så fald skal der gennemføres en miljøvurdering. Hvis planen omfatter mindre områder på lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre ændring af en gældende plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
  • Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområdevæsentligt.

Hvis én af de to betingelser er opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering.
Er det ikke tilfældet skal det vurderes om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøeti det hele taget og at der derfor skal laves en miljøvurdering.

2. Planens indvirkning på miljøet - screening eller miljøvurdering.
Nedenstående tjekliste omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter.
Skal der foretages en miljøvurdering bruges tjeklisten som afgrænsning for omfanget af miljøvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning på miljøet, skal indgå i miljøvurderingen.

 

Konklusion:
Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for temaet, da de ændringer, der er indført, ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet.

 

Planens indvirkning på miljøet

 

 

 

 

 

 

Miljøparametre

Ikke relevant og derfor ikke behandlet

Forholdet er behandlet og der skal ikke laves miljøvurdering

Forholdet er behandlet og der skal laves en miljøvurdering

Bemærkninger
Befolkning og sundhed

Indendørs støjpåvirkning

X

 

 

 

Sundhedstilstand

X

 

 

 

Svage grupper

(f.eks. handicappede)

 

x

 

Lokale dagligvarebutikker er en fordel for svage grupper, der får nemmere ved at handle ind. Mulighederne for at etablere lokale dagligvarebutikker er ikke ændret væsentligt.

Friluftsliv/rekreative interesser

X

 

 

 

Begrænsninger og gener overfor befolkningen

 

x

 

Lokal støj og trafik(støj). Der er krav om trafikal hensigtsmæssig placering. De mest støjende aktiviteter er forudsat placeret indendørs.
Støj fra tekniske installationer kan give problemer, som skal håndteres konkret hver gang. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)

Dyreliv

X

 

 

 

Planteliv

X

 

 

 

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper

X

 

 

 

Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder

X

 

 

Placering altid i byzone. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Habitat-områder

X

 

 

 

Spredningskorridorer

X

 

 

 

Naturbeskyttelse jf. § 3

X

 

 

 

Grønne områder

X

 

 

 

Skovrejsning/skovnedlæggelse

X

 

 

 

Fredning

X

 

 

 

Landskab og jordbund

Landskabelig værdi

X

 

 

 

Geologiske særpræg

X

 

 

 

Jordforurening

X

 

 

 

Risiko for jordforurening

X

 

 

 

Jordhåndtering/flytning

 

x

 

Skal indarbejdes i projekt jf. anden lovgivning.

Vand

Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder

X

 

 

 

Udledning af spildevand

 

x

 

Tjek på regnvandsafledning efter lokale forhold. Følger i øvrigt spildevandsplanen for sanitært spildevand.

Grundvandsforhold

X

 

 

 

Risiko for forurening af grundvandsressourcer

X

 

 

 

Luft

Luftforurening (støv og andre emissioner)

X

 

 

 

Emissioner fra eventuel trafik til og fra området

 

x

 

Omfanget er lille, da der kommer få lastbiler.

Støj

Støj

 

X

 

Kompressorer og ventilationsanlæg på bygning. Placering skal placeres under hensyntagen til naboer ved projektering.  Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Vibrationer

 

X

 

Kan enkelt steder være et problem ved varetransport. Lastbilkørsel søges placeret længst fra nærmeste naboer ved projektering. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Trafik

Trafikafvikling/belastning

 

X

 

Lokal trafik. Der er krav om trafikal hensigtsmæssig placering og placering i boligområderne.
Butikker til særligt pladskrævende varer placeres i erhvervsområder med gode vejforhold. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Støj

 

X

 

Der skal tages mest muligt hensyn til naboer og områdets beboere ved hvert konkret projekt. Alle placeringer skal være med gode adgangsforhold – altså ikke helt inde på de små villaveje. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Energiforbrug

 

x

 

Dagligvarebutikker placeres centralt i boligområder – minimerer behovet for biltrafik. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Sikkerhed

 

x

 

Skal placeres ved egnede veje i forhold til forventet trafikafvikling. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Risiko for ulykker

 

x

 

Skal placeres ved egnede veje i forhold til forventet trafikafvikling. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Klimatiske faktorer

Eventuel påvirkning af klima

X

 

 

 

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier

 

x

 

Ved den konkrete placering, skal der tages hensyn til kulturhistorien. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Arkitektoniske værdier

 

x

 

Skal sikres gennem lokalplanlægning. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Kirker

X

 

 

 

Arkæologiske værdier

X

 

 

 

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

X

 

 

 

Ressourcer og affald

Arealforbrug

X

 

 

 

Energiforbrug

X

 

 

 

Vandforbrug

X

 

 

 

Produkter, materialer og råstoffer

X

 

 

 

Kemikalier, miljøfremmede stoffer

X

 

 

 

Affald, genanvendelse

 

X

 

Affaldshåndtering sikres i projekt. Typisk indendørs. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Byøkologi /Agenda 21/ CO2

x

 

 

Normalt krav om grønne randzoner ved p-plads.

Visuel effekt

Arkitektonisk udtryk

x

 

 

Søges tilpasset området bedst muligt i lokalplanlægning.

Lys og/eller refleksioner

X

 

 

Skiltning reguleres i projekt/ lokalplanlægning.

Sikkerhed

Kriminalitet

X

 

 

 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

X

 

 

 

Socioøkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold

 

X

 

Positiv effekt for lokalområdet. Uændret fra Kommuneplan 2009.

Påvirkning af erhvervsliv

 

X

 

Positiv effekt for erhvervslivet. Uændret fra Kommuneplan 2009.