Screening jordbrug

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Halsnæs Kommune

Projekt Kommuneplan 2013 jordbrugstemaet

Dato 28.02.2013

Deltagere ved screeningsmøde mesv, pvme, jkro, laafs

 

Læservejledning:
Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft d. 21. juli 2004. Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Indledende screening.
Her fastlægges det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens § 3, hvor det fremgår hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag § 3 som omfatter bl.a. kommune- og lokalplaner. For kommune- og lokalplaner undersøges det først, om:

  • Planen giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I så fald skal der gennemføres en miljøvurdering. Hvis planen omfatter mindre områder på lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre ændring af en gældende plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

  • Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområdevæsentligt.

Hvis én af de to betingelser er opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering.
Er det ikke tilfældet skal det vurderes om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøeti det hele taget og at der derfor skal laves en miljøvurdering.

2. Planens indvirkning på miljøet - screening eller miljøvurdering.
Nedenstående tjekliste omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter.
Skal der foretages en miljøvurdering bruges tjeklisten som afgrænsning for omfanget af miljøvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning på miljøet, skal indgå i miljøvurderingen.

 

Konklusion:
Det er vurderet, at temaet ikke skal miljøvurderes. Temaet er primært gjort meget mere lokalt i tekst og baggrundsinfo i stedet for den tidligere regionale indgangsvinkel. De særligt værdifulde landbrugsområder er nyudpeget, men retningslinjerne for dem er uændret, idet der er skærpet opmærksomheden på allerede gældende beskyttelsesinteresser andre steder i kommuneplanen. Det er ikke vurderet, at den ændrede udpegning har nogen konsekvenser for landbruget eller natur- og miljøinteresser.

 

Planens indvirkning på miljøet

 

 

 

 

 

 

Miljøparametre

Ikke relevant og derfor ikke behandlet

Forholdet er behandlet og der skal ikke laves miljøvurdering

Forholdet er behandlet og der skal laves en miljøvurdering

Bemærkninger

Befolkning og sundhed

Indendørs støjpåvirkning

X

 

 

 

Sundhedstilstand

X

 

 

 

Svage grupper

(f.eks. handicappede)

X

 

 

 

Friluftsliv/rekreative interesser

 

x

 

Ekstensiv landbrugsdrift kan flere steder anvendes aktivt til at vedligeholde naturområder og landskaber. Her er der tale om en tydeliggørelse af allerede eksisterende retningslinjer fra Kommuneplan 2009.

Begrænsninger og gener overfor befolkningen

X

 

 

 

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)

Dyreliv

 

X

 

Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Planteliv

 

X

 

Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper

 

X

 

Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder

 

X

 

Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Habitat-områder

 

X

 

Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Spredningskorridorer

 

X

 

Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Naturbeskyttelse jf. § 3

 

X

 

Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Grønne områder

 

X

 

Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Skovrejsning/skovnedlæggelse

X

 

 

Skovrejsningsområderne er ikke udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Fredning

X

 

 

 

Landskab og jordbund

Landskabelig værdi

 

x

 

Landbruget strider ikke mod den landskabelige værdi.

Geologiske særpræg

 

x

 

Der skal tages hensyn til de geologiske interesser. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Jordforurening

x

 

 

Styret af anden lovgivning

Risiko for jordforurening

x

 

 

Styret af anden lovgivning

Jordhåndtering/flytning

X

 

 

Styret af anden lovgivning

Vand

Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder

x

 

 

Dræning har en påvirkning. Der er dog ingen ændringer i forhold til Kommuneplan 2009.

Udledning af spildevand

X

 

 

Styret af anden lovgivning

Grundvandsforhold

 

X

 

Indenfor nitratfølsomme områder er der særlige regler for landbrugsdriften. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Risiko for forurening af grundvandsressourcer

X

 

 

Styret af anden lovgivning

Luft

Luftforurening (støv og andre emissioner)

 

x

 

Lugtgener. Er reguleret i anden lovgivning.

Emissioner fra eventuel trafik til og fra området

X

 

 

Er reguleret i anden lovgivning.

Støj

Støj

x

 

 

Der kan være lokale støjkilder – også fra markarbejder. Men typisk ikke varige. Uændret fra tidligere.

Vibrationer

X

 

 

 

Trafik

Trafikafvikling/belastning

X

 

 

 

Støj

X

 

 

 

Energiforbrug

X

 

 

 

Sikkerhed

X

 

 

 

Risiko for ulykker

X

 

 

 

Klimatiske faktorer

Eventuel påvirkning af klima

X

 

 

 

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier

x

 

 

Landbrugslandskabet fastholdes.

Arkitektoniske værdier

X

 

 

 

Kirker

X

 

 

 

Arkæologiske værdier

X

 

 

 

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

X

 

 

 

Ressourcer og affald

Arealforbrug

x

 

 

Arealanvendelsen er rimelig i forhold til aktiviteten. Uændret fra Kommuneplan 2009.

Energiforbrug

X

 

 

 

Vandforbrug

X

 

 

Styret af anden planlægning.

Produkter, materialer og råstoffer

X

 

 

 

Kemikalier, miljøfremmende stoffer

x

 

 

Styret af anden lovgivning.

Affald, genanvendelse

X

 

 

 

Byøkologi /Agenda 21/ CO2

x

 

 

Gårdbutikker, besøgslandbrug, økologiske brug er positive elementer. Intensive landbrug kan være mere negative elementer. Uændret fra Kommuneplan 2009.

Visuel effekt

Arkitektonisk udtryk

X

 

 

 

Lys og/eller refleksioner

X

 

 

 

Sikkerhed

Kriminalitet

X

 

 

 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

X

 

 

 

Socioøkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold

X

 

 

 

Påvirkning af erhvervsliv

 

x

 

Et mindre erhvervsliv i Halsnæs Kommune, men et gammelt traditionelt erhverv. Uændret fra Kommuneplan 2009.