Se kortet i stort format.

Kort 6.1.3

Regionale trafikstier

6.1.17 Trafikstier vist på kort 6.1.2 skal indgå i den videre lokalplanlægning og dermed medvirke til sikring af stinettets gennemførelse.

6.1.18 Regionale trafikstier skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken, f.eks. ved hjælp af en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være en tydelig adskillelse mellem biler og cykler.

6.1.19 Det skal tilstræbes, at den cykelbane, der er ved Amagerhuse, ombygges til en cykelsti i eget tracé.

Rekreative stier

6.1.20 Kommunen skal gennem planlægning sikre det regionale og lokale rekreative stinet bl.a. gennem indarbejdelse i lokalplaner.

6.1.21 Regionale rekreative stier såsom Fjordstien og Nordkyststien skal sikres og skiltes.

6.1.22 Der skal i samarbejde med nabokommunerne fastlægges et forløb for Arresøstien, hvorefter den skal realiseres og skiltes. Øvrige regionale stier på Arrenæs skal ligeledes skiltes.

6.1.23 Der skal sikres sammenhæng mellem regionale rekreative stier, regionale trafikstier og lokale stier.

6.1.24 Lokale stier udgør et finmasket stinet bestående af stier med stianlæg, bred kantbane eller stier ad lokalveje uden anlæg eller afmærkning.

6.1.25 Andre stier i det åbne land som f.eks. trampestier og markveje, der ikke er vist på kort 6.1.2 er fortsat beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

6.1.26 På baggrund af kommunes stiplan skal der arbejdes for at sikre de mange rekreative stier, herunder forbindelsen mellem de regionale rekreative stier, forbindelsen til kyster og andre rekreative områder samt stierne fra boligområder og sommerhusområder til de rekreative områder.

6.1.27 Stierne i det overordnede regionale rekreative stinet bør, (og skal ved nyanlæg) have sikrede skæringer, om nødvendigt niveaufri, over eller under barrierer, som veje, baner og vandløb, så stiernes oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng tilgodeses.

Stierne fremgår af retningslinjekort 6.1.2.