Udpegningen af lavbundsområderne er finjusteret, således at grænsen følger matrikelskel, hvis de ligger tæt på den gamle udpegningsgrænse. Her er den nye grænse på nær ved enkelte meget små arealer altid lagt udenfor den gamle grænse. Bebyggede byzone- og sommerhusområder og enkelte områder med tekniske anlæg er taget ud af udpegningen, da de aldrig vil kunne genoprettes som naturområder. Endelig er udpegningen langs grænsen til Arresø justeret, så den følger søens fysiske rand tæt.

Lavbundsområder vil gennem naturgenopretning eller naturligt kunne komme til at rumme store naturværdier, hvis landbrugsdriften ophører og naturlig hydrologi genskabes. Lavbundsområder, der samtidig ligger inden for biologiske kerneområder og spredningskorridorer bør prioriteres højst ud fra en naturmæssig vinkel. Lavbundsområder, der ligger i nærheden af byområder, vil kunne være med til at sikre lavtliggende byområder mod oversvømmelse – se kapitel 7.7 Klimasikring. Nogle lavbundsområder er endvidere udpeget som potentielle vådområder. Det er områder der, hvis de indrettes som vådområder, kan være med til at reducere miljøbelastningen med især kvælstof og fosfor. Lavbundsområder er også et af redskaberne til at forbedre vandkvaliteten i henhold til de statslige vandplaner og Halsnæs Kommunes vandhandleplan.

Alle lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugsdrift, og som forhindrer senere genopretning af vådområder. Der kan ikke gives tilladelse til konkrete bygge- og anlægsarbejder, der forhindrer genskabelse af et naturligt vandstandsniveau på lavbundsarealer.

Potentielle vådområder er områder, der ligger lavt og ofte i nærheden af vandløb. Vådområderne kan oversvømmes og fungere som buffere i perioder, hvor der er høj vandføring, og dermed mindske belastningen af vandløbet og udvaskningen af næringsstoffer. I 2011 og 2012 er der gennemført foranalyser for et vådområde ved Havelse Å som led i vandhandleplanens indsats for at reducere kvælstof i Roskilde Fjord. Projektet er sat i bero. Et lignende projekt langs Lyngby Å vil kunne medføre en reduktion af udledningen af fosfor til Arresø. Der er ikke lavet konkrete tiltag til et sådant projekt, men Hillerød Kommune har taget forskud på projektet ved at udlægge et potentielt vådområde på deres side af Lyngby Å.

Her kan du læse mere

  • Miljømålsloven
  • Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder.

Hvad er et lavbundsområde?

Lavbundsområder er typisk tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger og fjordarme, som nu ofte anvendes til landbrug. Lavbundsområder er primært udpeget på grundlag af historiske kort, topografiske kort og viden om jordbundsforhold