Trafikstruktur i Halsnæs Kommune

Kollektiv trafik

Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested-Frederiksværk-Hillerød (Frederiksværkbanen), den regionale buslinje 320R der kører Helsinge-Frederiksværk-Frederikssund, en fælleskommunal linje, der kører Frederiksværk-Hillerød, to lokale buslinjer, der alle udgår fra Frederiksværk station mod Liseleje og Hundested, samt en bybus, der primært betjener Frederiksværk by.

Lokalbanen og linje 320R udgør de to stamgrene i det kollektive net i Halsnæs Kommune med hyppig drift på faste minnuttal. Dertil lægger de i alt fire lokale linjer sig, så de giver en god fladedækning. I områder uden buslinjer suppleres med Flextur, der er indført fra oktober 2011.

Busbetjening

Halsnæs Kommune arbejder med udgangspunkt i Busplan 2010, der er en handlingsplan for den kollektive trafik i Halsnæs Kommune. Bybussen (buslinje 391) er blevet en fuldt integreret del af Movias busser. Lokalbanens overgang til at køre med tre tog i timen har smittet af på busserne, der har fået flere passagerer. Fra december 2012 er linje 319 opgraderet til R-bus standard med to afgange i timen i dagtimerne og timedrift derudover. Der er lagt stor vægt på, at de lokale busser understøtter Lokalbanens tog, så den offentlige service bliver bedst mulig. Busdriften tilrettelægges i et samarbejde med Movia og de ørige nordsjællandske kommuner, så der bliver bedst mulig sammenhæng i nettet. 

Jernbaner og stationer

Halsnæs Kommune betjenes i dag af Lokalbanen A/S mellem Hillerød og Hundested. Der er 11 stationer og trinbræt inden for Halsnæs Kommune. Lokalbanen er i gang med at forskønne eller forny flere af stationerne i kommunen. I den forbindelse har Lokalbanen udarbejdet en Handlingsplan for modernisering af stationer langs Frederiksværkbanen, der indeholder nogle af stationerne i kommunen. Halsnæs Kommune er løbende i dialog med Lokalbanen. Der arbejdes på at lave en lille terminal ved Ølsted Station, således at buslinje 320R kan føres helt hen til stationen og dermed få bedre skifteforhold.

Der har siden 2009 kørt 3 tog i timen, samtidig med at tophastigheden blev hævet fra 75 til 100 kmt. Det har medført en jævn stigning i passagertallet lige siden, så der nu kører flere passagerer med Frederiksværkbanen end nogensinde før.   

Halsnæs Kommune deltager i en dialog om den langsigtede udvikling og trafikale betjening af Nordsjælland med både bus og tog. Herunder er Lokalbanens visionsplan fra 2012 et væsentligt element. Arbejdet består blandt andet i at udvikle den besluttede nye station ved det kommende supersygehus i Hillerød. Trafikudfordringerne i Halsnæs Kommune går langt ud over kommunegrænserne. Den nye station ved Overdrevsvej, der kan fungere som en skiftestation mellem lokalbane til S-tog, vil være med til at forkorte rejsetiden mod Allerød, Birkerød og videre mod København, ligesom der vil blive nem adgang til regionens sygehus. Dette vil have stor betydning for kommunens  borgere.  

Bæredygtig trafik

Biltrafikken skaber mange gener f.eks. i form af trafikuheld, støj, luftforurening, barrierer i bymiljøer, den optager areal og den er en væsentlig bidragsyder til CO2-udslippet. Derfor er der mange gode grunde til at søge at fremme den lette trafik (cykel- og gangtrafik) samt den kollektive trafik. Udviklingstendensen er desværre den modsatte, og derfor vil det være en ide at arbejde med målrettede strategier, hvor f.eks. skoledistrikter understøtter de sikre skoleveje, gennemføre kampagner indenfor skole- og sundhedsområdet for at øge den lette trafik, samle byudviklingen ved stationerne og lignende.

I Frederiksværk og Hundested ligger en stor del af byernes opland i gang- og cykelafstand. Attraktive stiruter ind mod bymidten fra alle retninger, herudover et tætmasket net af stier i selve bymidten, kan være med til at fremme cykeltrafikken og begrænse biltrafikken. Et trafiksikkert og trygt stinet er desuden afgørende for at skabe gode skoleveje og få flere børn til at cykle og færre forældre til at køre deres børn til skole i bil.

Det er ligeledes vigtigt med gode og attraktive forbindelser med bus og tog til de nærmeste større byer, Frederikssund og Hillerød, samt forbindelser ind mod Hovedstadsområdet - både mod Lyngby og Ballerup. En langsigtet målsætning vil være at arbejde for at etablere hurtigbusser mod Frederikssund/Roskilde og Ballerupområdet.

At ændre trafikmønstre handler i høj grad om at få borgere til at ændre adfærd. Derfor er det vigtigt at skabe gode rammer for bæredygtig trafik samtidig med at informationen øges. Der er også tiltag helt uden for trafiksektoren, der kan have betydning for den fremtidige miljøbelastning fra trafik i Halsnæs. En større balance mellem personer, der både bor og arbejder i kommunen vil kunne være med til at mindske såvel fremkommelighedsproblemer som miljøbelastningen.

Veje - overordnet vejnet

Halsnæs Kommune har i 2008 fået udarbejdet en trafikplan, der bl.a. indeholder en vejklassificering og en vurdering af den fremtidige trafikbelastning i kommune.

Vejklassificeringen inddeler kommunens veje i følgende kategorier: Gennemfartsveje, fordelingsveje og primære lokalveje. Se kort 6.1.1.

I forhold til den fremtidige trafikbelastning i kommunen, så peger trafikplanen på en række løsningsforslag i forhold til trafikafvikling, der tager hensyn til kommunens bymiljøer og til den store boligudbygning, der vil foregå gennem de næste 12 år. Trafikplanen er et administrativt redskab, der samler projekter for fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Vejnettet har følgende tilhørsforhold:
To statslige veje, rute 16 fra kommunegrænsen til Hillerød til Fjordvej i Hundested (Hillerødvej, Hundestedvej, Amtsvejen hovedlandevejene 106 og 107) og rute 211 fra kommunegrænsen til Frederikssund til Kregme (Frederikssundsvej hovedlandevej 522). Disse er vigtige dele af gennemfartsvejene. Vejdirektoratet er vejbestyrelse og myndighed.
Et kommunalt vejnet, som består af de øvrige gennemfartsveje, fordelingsveje og primære lokalveje. Halsnæs Kommune er vejbestyrelse og myndighed.

Private veje, som er offentlige lokalveje og veje til enkelte private ejendomme. Halsnæs Kommune er myndighed. Se kort 6.1.2.

Langs rute 16 og 211 mellem Kregme og grænserne til Hillerød Kommune henholdsvis Frederikssunds Kommune er der reserveret areal til en udvidelse af vejen til tre spor (1+2-vej).

Der må jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 21 ikke skiltes langs vejene i det åbne land. Langs statsvejene er Vejdirektoratet myndighed, mens Halsnæs Kommune er myndighed langs øvrige veje.

Stier - hovedstinet

I trafikplanen indgår også en stiplan, hvor såvel offentlige som private stier indgår. Stiplanen viser også regionale stier samt forslag til stier, der kan være med til at forstærke det rekreative stinet. Stikortlægningen viser, at der er gode stitilbud til borgere og sommerhusgæster i kommunen. Kortlægningen viser samtidig, at sikringen af stikrydsninger mange steder er mangelfuld. Dette vil der blive fulgt op på i kommunens trafiksikkerhedsplan.Fra 2013 gennemføres et projekt for at skabe bedre stier og især sammenhængende stiforbindelser i kommunen. Stierne fremgår af kort 6.1.3.

Stierne deles op i 3 kategorier:

  • Regionale trafikstier
  • Regionale rekreative stier
  • Lokale stier

Regionale trafikstier følger primært de overordnede veje mellem Hundested mod Hillerød, Helsinge og Frederikssund. Stierne er generelt i eget trace eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken. Senest er der etableret nye stier på stykket fra Amagerhuse til Hundested.

De Regionale rekreative stier, der forbinder regionen på tværs. Nordkysttien, Fjordstien og den fremtidige Arresøsti, udgør de primære regionale rekreative stier. Det er vigtigt, at disse stier er koblet op på det lokale stinet, ligesom det er vigtigt med en god adgang fra stationer til disse stier, og at der er gode forbindelser mellem de regionale rekreative stier. Frederiksborg Amt har i forbindelse med en revision af Arrenæsplanen udpeget en række mindre stier, der også skal optages som regionale stier. Det er et krav, at kommunen skilter de rekreative stier.

De lokale stier udgøres dels af f.eks. skolestier og andre transportstier, men også af rekreative stier. Disse stier udgør et finmasket net bestående af stier med stianlæg, bred kantbane eller stier ad lokalveje uden anlæg eller afmærkning. Med stiplanen er der nu grundlag for at udarbejde en decideret cykelplan, der vil kunne sætte fokus på fremkommelighed, sikkerhed, skiltning, kombinationsrejser, kampagner for børn og cyklisme mm. En cykelplan vil kunne følges op af en handlingsplan, der indeholder forslag til projekter, der kan være med til at understøtte cyklen som transportmiddel. Især ønskes det at sikre krydsningerne mellem stierne og de overordnede veje de steder, hvor det endnu ikke er sket.

I kommunens stiplan er der udpeget nogle nye strækninger eller punkter, hvor der er mulighed for forbedring af stinettet. Det gælder f.eks. forbindelsen mellem Arresøstien og Fjordstien i syd. Ligesom der vises en sti på tværs af Halsnæs, samt forbindelsesmuligheder mellem Nordkyststien og den fremtidige Arresøsti mod nord. Et flerårigt stiprojekt, der løber i årene 2013-17 sætter yderligere fokus på at forbedre stierne, oprette manglende stistumper og gøre forholdende bedre generelt.

Havne og søtransportcenter

Hundested Havn blev i 1993 været udpeget som regionalt søtransportcenter. Det er Halsnæs Kommunes ønske, at havnen fortsat kan udvikle sig som erhvervshavn og søtransportcenter. Halsnæs Kommune og Hundested Havn I/S har siden 2009 udarbejdet flere lokalplaner, der giver havnen udvidelsesmuligheder, der ligger inden for den VVM-vurdering, der er vedtaget af Hovedstadens Udviklingsråd i 1997. Udover Hundested Havn er Køge Havn, Københavns Havn og en lokalitet ved Københavns Lufthavn Kastrup trafikhavnene i hovedstadsområdet.   

Parkering

I forbindelse med at Halsnæs Kommune har udarbejdet helhedsplaner for Frederiksværk og Hundested bymidter, er der også udarbejdet parkeringsanalyser. Parkeringsanalysen for Frederiksværk viser, at der er en meget høj belægning på parkeringspladserne i nærheden af Nørregade. Det er et billede, der har ændret sig gennem de seneste år, bl.a. som følge af flere fortætningsprojekter for boliger i bymidten. Helhedsplanen for Frederiksværk Bymidte giver yderligere mulighed for fortætning med boliger i bymidterne, hvorfor presset på parkering forventes at stige yderligere. Hidtil har kommuneplanen stillet krav om parkering på egen grund i Frederiksværk, men dette vurderes at være uforeneligt med at skabe en tættere by. Derfor forudses det, at der vil være behov for at regulere parkeringen i den nærmeste fremtid. En parkeringspolitik kan være med til at pege på løsninger til at mindske parkeringsproblemerne, så Frederiksværk fortsat kan være en god handelsby med gode parkeringsmuligheder. Nogle af de parkeringstiltag, der kan bringes i spil er f.eks. oprettelse af et p-hus, indføring af privat parkeringskontrol, ligesom oplysningskampagner for butiksejere og ansatte kan være med til at skabe mere kundeparkering nær butikkerne frem for at medarbejdere optager pladser.

Parkeringsanalysen for Hundested viser en langt mindre belastningsgrad end i Frederiksværk. Også i "Helhedsplan for Hundested bymidte" gives der mulighed for fortætning, særligt omkring Nørregade. Dette forventes ikke at give problemer i de førstkommende år. Det anbefales dog at opretholde samtlige parkeringspladser, så der også fremover vil være et rimeligt udbud af parkeringspladser i Hundested.

Trafikbetjening af nye byområder

Halsnæs Kommune har et ambitiøst boligudbygningsprogram og planer, der muliggør en udbygning med detailhandel primært omkring Frederiksværk. Ved udbygning af større nye byområder skal der sikres mulighed for såvel kollektiv trafikbetjening som stier.

I Frederiksværkområdet er der mulighed for udbygning med 156 boliger bag Rådhuset, Rådhusparken, på de tidligere boldbaner. Kommuneplanen indeholder en retningslinje om, at der gennem lokalplanlægning for Rådhusparken skal sikres en god og sikker tilgængelighed til boligområdet fra Peder Falstersvej for både biler, cyklister og gående.

I Industriområdet ved Hundestedvej/Havnevej er der mulighed for at etablere et større område til butikker med pladskrævende varegrupper, ligesom der er en række problemer med fremkommelighed til statsvejen fra sidevejene. Der vil på længere sigt være behov for en bedre løsning af de trafikale udfordringer på Hundestedvejen på strækningen mellem Ellevej og Havnevej/Industrivej. 

I Hundested giver kommuneplanen mulighed for en ændret anvendelse af Hundested Nordhavn fra erhverv til boliger. Trafikbetjening af dette område sker via den kommunale del af Amtsvejen til statsvejen mod Frederiksværk. Dette fremgår ligeledes af en retningslinje i kommuneplanen.  

I Ølsted giver kommuneplanen mulighed for at ændre anvendelsen af erhvervsområdet (Expan) til boliger. Gennem lokalplanlægning skal der arbejdes for en god og sikker trafik- og stiadgang til området, således at der skabes en god sammenhæng mellem Ølsted by og det nye boligområde.

Her kan du læse mere

  • Trafikplan for Halsnæs Kommune 2008
  • Busplan 2010-13, Halsnæs Kommune, juni 2008 (gælder fortsat)