Målet for kystvande er, at de skal opnå en god kemisk og økologisk tilstand. Halsnæs Kommune har kyster til Roskilde Fjord, Isefjorden og Kattegat. I dag er der ingen af disse vandområder, der lever op til målene. Tidsfristen for at opnå god tilstand i samtlige danske marine vandområder er udskudt pga. tekniske årsager, så der er ingen indsatser i denne planperiode.

Badevand

Halsnæs Kommune er beliggende i meget smuk natur, omkranset af sø, fjord, hav, skov og åbne landstrækninger. Rent badevand er et vigtigt aktiv for Halsnæs Kommune som turist- og sommerhuskommune. Store dele af kyststrækningen er udpeget som badevand i Kommuneplan 2009. I Halsnæs Kommune er der 3 Blå Flag strande; Trekanten i Hundested, Strand ved Gråstenvej og Liseleje Strand.

Halsnæs Kommune kontrollerer hvert år badevandet på 15 lokaliteter med hensyn til omgivelser og sundhedsmæssige risikofaktorer og foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed. Ifølge retningslinje nr. 45 i vandplanen skal badevandet mindst have klassificeringen ”tilfredsstillende”. Denne retningslinje er i dag opfyldt til fulde. Alle 15 badelokaliteter har den højeste klassificering ”Udmærket” i 2015. Den fremtidige klassificering afhænger naturligvis af hyppigheden af kraftige regnskyl i fremtiden.

Badevandskvaliteten er generelt rigtig god, men der kan observeres forringet vandkvalitet på badesteder langs fjorden i forbindelse med kraftige regnskyl. Risikoen for opblomstring af blågrønalger vurderes som lav. De seneste større opblomstringer blev registreret i 2006 og 2001.

Der er ingen specifikke krav til forbedring af badevandskvaliteten i første planperiode. I kommunens spildevandsplan er kystnære områder ved Sølager, Byaasgård og Liseleje udpeget til kloakering.

Her kan du læse mere