Hundesteds lange historie som fiskerby fornemmes stadig. I byen er det de smalle passager og enkelte originale fiskerhuse, mens det på havnen er det livlige miljø med vodbindere, fiskerbåde og fiskeudsalg. I dag er livet på havnen ligeledes præget af kunsthåndværkere og gallerier og senest et bryghus. Hundested skal være en by for borgerne samtidig med, at der er oplevelser for turisterne. Bymidten og havnen har forskellige kvaliteter, der supplerer hinanden og har potentiale til at gøre Hundested til en attraktiv havneby i hovedstadsregionen.

Hundested har vand på tre sider, hvilket afspejler sig i byens infrastruktur. På landsiden er der forbindelse til hovedvejen til Frederiksværk og Hillerød, mens der på vandsiden er forbindelse til Rørvig og Kulhuse med færgerne. Hundesteds historie som fiskerby afspejles i byens struktur, hvor de oprindelige huse er opført i tæt tilknytning til havnen. Med tiden er både byen og havneområdet blevet udvidet. Havnen har udvidet det flade område ved opfyld af havnearealer, og byen har udviklet sig ind i landet. Det typografiske landskab, hvor byen rejser sig på bakken bag bymidten gør, at byen vender facaden mod vandet. Ved ankomsten til Hundested ad hovedvejen opleves det som om, man møder byen på bagsiden, og herefter ledes man ned til havnen. Nørregade er Hundesteds lange handelsgade, og fungerer som byens rygrad. I de senere år er der indrettet en række mindre specialbutikker og caféer som fint supplerer de mere traditionelle udvalgsvarebutikker.

Livet på havnen er et aktiv for Hundested og en del af mange hundestederes identitet. Den nordlige del er primært karakteriseret af lystbådehavn, færgedrift og fiskerihavn. Udviklingen i de sidste år på midtermolen har betydet, at de havnerelaterede virksomheder er blevet suppleret med mere publikumsorienterede funktioner som gallerier, glaspuster, bryghus med mere. Den sydlige del af havnen fungerer fortsat som industrihavn.  

Byen

Den fremtidige byudvikling i Hundested skal understøtte den eksisterende bebyggelses- og infrastruktur. Dette peger på en langsom fortætning af det eksisterende Hundested - især i den nordlige del af bymidten. Endvidere er det et ønske at integrere havnen med bymidten, således at Hundesteds tilbud fremstår samlet. Hundested skal fortsætte med at være en helårsby for beboerne samtidig med, at byen skal kunne tilbyde spændende oplevelser for sommerhusgæster og turister. Nyt byggeri skal placeres og udformes, så det understøtter Hundesteds struktur og historiske baggrund.

Bymidten og havnen

I 2008 er både helhedsplanen for Hundested bymidte og masterplanen for Hundested Havn blevet vedtaget af Byrådet. Helhedsplanens og masterplanens overordnede vision er at skabe en sammenhængende by understøttet af bedre forbindelser mellem havn og by. Både byen, havnen og forbindelserne skal byde på attraktive byrum og -funktioner.

Masterplanen stiller forslag om et nyt torv mellem Havnegade og Strandvejen ved Nordre Beddingsvej. Torvet skal være omdrejningspunktet i en styrket forbindelse mellem bymidten og havnen. Torvet skal skabe mulighed for ophold, udfoldelse og  aktivitet.

Det er et ønske, at nybyggeri skal finde sted i overensstemmelse med bymidtens eksisterende skala og udtryk. Bymidten er præget af forholdsvist småt byggeri i 1½ etage kombineret med enkelte områder med byggeri i 2½ etager og enkelte højere bygninger. På havnen er der flere erhvervsbygninger, hvoraf flere har fået ny funktion. Byggeriet i bymidten er generelt tæt i den nordlige del langs Nørregade, mens det i den sydlige del er mere karakteriseret af enfamiliehuse. Nørregade har et tværsnit, hvor den vestlige side er 1½ etage og den østlige side er 2½ etager. Nørregades asymmetriske struktur ønskes fastholdt i den fremtidige udvikling af Nørregade.

I bymidten er der tre sammenhængende visioner, hvor den første omhandler byens forbindelser. Forbindelserne udgør en vigtig del af byens struktur og fungerer også som bindeled til havnen. Der arbejdes i 2013 på at tydeliggøre en af forbindselserne, så bymidten og havnen bliver bundet endnu bedre sammen. Derudover er der et ønske om, at bymidten skal forbindes med de bagvedliggende kvarterer.

Endvidere er der et ønske om, at fastholde og udvikle de små karakteristiske lommer og pladser, så de bliver steder, hvor hundestederne og turisterne mødes. For at styrke forløbet med "lommer" langs Nørregade og for at understøtte handelslivet, skaber helhedsplanen mulighed for at lukke Færgepassagen ved Nørregade for at etablere en plads.

Det sidste element i visionen for Hundested er de grønne områder. Hundested har flere grønne og rekreative områder, bl.a. Mellemrummet, Lyngbakkerne, Strandengen, badestranden Trekanten og Skansen, som i dag benyttes af mange. Forbindelserne til disse rekreative områder skal fastholdes og styrkes.

Biblioteket flyttet til det tidligere rådhus. Her er det visionen at samle flere kulturelle aktiviteter og den sydlige del af bymidten bliver hermed et nyt kulturcentrum. Samtidig giver flytningen af biblioteket mulighed for at udvikle den nordlige del af bymidten, som understøtter ønsket om at binde havnen og bymidten bedre sammen.

Masterplanen for Hundested Havn omfatter den nordlige del af havnen. Der er med helhedsplanen skabt mulighed for, at den nordligste mole kan indeholde et spændende boligområde, der med et moderne arkitektonisk udtryk kan profilere byen fra vandet. Midtermolen kan anvendes til erhverv, kulturelle og publikumsvenlige formål. Således kan byens og havnens tilbud supplere hinanden og understøtte den positive udvikling, Hundested oplever i disse år med åbning af cafeer, specialbutikker og alternativt håndværk.

Fremtidig planlægning

Ifølge Kommuneplan 2013 og Fingerplan 2013 er der ikke afsat nye arealer til byudvikling i Hundested. Byudviklingen vil ske med udgangspunkt i fortætning og omdannelse af allerede eksisterende byområder.

"Masterplan for Hundested Havn" og "Helhedsplan for Hundested bymidte" er planerne, der tegner visionerne for bymidten og havnens fremtidige udvikling. Dette arbejde vil blive efterfulgt af en konkret lokalplanlægning efterhånden, som der bliver udarbejdet projekter for de muligheder, der er skabt.