Sammenfatning af screeninger

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Halsnæs Kommune

Projekt Kommuneplan 2013

Dato februar 2013

Deltagere ved screeningsmøde mesv, jkro, laaf

 

Læservejledning:
Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft d. 21. juli 2004. Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Indledende screening.
Her fastlægges det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens § 3, hvor det fremgår hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag § 3 som omfatter bl.a. kommune- og lokalplaner. For kommune- og lokalplaner undersøges det først, om:

  • Planen giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I så fald skal der gennemføres en miljøvurdering. Hvis planen omfatter mindre områder på lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre ændring af en gældende plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
  • Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområdevæsentligt.

Hvis én af de to betingelser er opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering.
Er det ikke tilfældet skal det vurderes om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøeti det hele taget og at der derfor skal laves en miljøvurdering.

2. Planens indvirkning på miljøet - screening eller miljøvurdering.
Nedenstående tjekliste omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter.
Skal der foretages en miljøvurdering bruges tjeklisten som afgrænsning for omfanget af miljøvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning på miljøet, skal indgå i miljøvurderingen.

 

Konklusion: Kommuneplan 2013 er en smal revision af Kommuneplan 2009, hvor der ikke er nogen nye udlæg af områder til boligformål, erhverv, detailhandel eller tekniske anlæg, veje, stier med mere. Screeningen af de afsnit, der rettes i, eller som er nye i Kommuneplan 2013 har ført til, at fire temaer er gennemgået nøjere, da ændringerne er vurderet til muligvis at kunne medføre påvirkninger af miljøet. Det er temaerne Detailhandel, Vedvarende energikilder, Lavbund og Jordbrug. Der er gennemført et scoping af disse fire temaer.

 

Planens indvirkning på miljøet

+: Mulig positiv påvirkning
-: Mulig negativ påvirkning
0: Formentlig ingen påvirkning

Miljøparametre

Detailhandel

Vedvarende energikilder

Lavbund

Jordbrug

Befolkning og sundhed

Indendørs støjpåvirkning

0

-

0

0

Sundhedstilstand

0

0

0

0

Svage grupper

(f.eks. handicappede)

+

0

0

0

Friluftsliv/rekreative interesser

0

0

+

+

Begrænsninger og gener overfor befolkningen

-

0

0

0

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)

Dyreliv

0

0

+

+/-

Planteliv

0

0

+

+/-

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper

0

0

+

+/-

Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder

0

0

+

+/-

Habitat-områder

0

0

+

+/-

Spredningskorridorer

0

0

+

+/-

Naturbeskyttelse jf. § 3

0

0

+

+/-

Grønne områder

0

0

+

+/-

Skovrejsning/skovnedlæggelse

0

0

0

0

Fredning

0

0

0

0

Landskab og jordbund

Landskabelig værdi

0

-

+

+

Geologiske særpræg

0

0

0

-

Jordforurening

0

0

0

0

Risiko for jordforurening

0

0

0

0

Jordhåndtering/flytning

0

0

0

0

Vand

Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder

0

0

+

0

Udledning af spildevand

0

0

0

0

Grundvandsforhold

-

0

+

-

Risiko for forurening af grundvandsressourcer

0

0

0

0

Luft

Luftforurening (støv og andre emissioner)

0

0

0

-

Emissioner fra eventuel trafik til og fra området

-

0

0

0

Støj

Støj

-

-

0

0

Vibrationer

-

-

0

0

Trafik

Trafikafvikling/belastning

-

0

0

0

Støj

-

0

0

0

Energiforbrug

-

0

0

0

Sikkerhed

-

-

0

0

Risiko for ulykker

-

-

0

0

Klimatiske faktorer

Eventuel påvirkning af klima

0

+

0

0

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier

-

-

0

0

Arkitektoniske værdier

-

-

0

0

Kirker

0

0

0

0

Arkæologiske værdier

0

0

0

0

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

0

0

0

0

Ressourcer og affald

Arealforbrug

0

0

-

0

Energiforbrug

0

+

0

0

Vandforbrug

0

0

0

0

Produkter, materialer og råstoffer

0

0

0

0

Kemikalier, miljøfremmende stoffer

0

0

0

0

Affald, genanvendelse

+

0

0

0

Byøkologi /Agenda 21/ CO2

0

+

0

0

Visuel effekt

Arkitektonisk udtryk

0

-

0

0

Lys og/eller refleksioner

0

-

0

0

Sikkerhed

Kriminalitet

0

0

0

0

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

0

-

0

0

Socioøkonomiskeeffekter

Påvirkning af sociale forhold

+

0

0

0

Påvirkning af erhvervsliv

+

+

0

+