Landsplandirektiver og Fingerplan

Halsnæs Kommune er omfattet af Fingerplan 2013, der er et landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning. Fingerplan 2013 deler hovedstadsområdet op i fire områder: Det indre storbyområde, det ydre storbyområde, de grønne kiler og det øvrige Hovedstadsområde. Der er forskellige bestemmelser for byudviklingen i de forskellige områder, men overordnet set skal byudviklingen ske i det indre og ydre storbyområde. Halsnæs Kommune ligger i det øvrige Hovedstadsområde, hvor byudviklingen skal være begrænset og af lokal karakter. I overensstemmelse med Fingerplanen satser Kommuneplan 2013 på at udvikle byerne indenfor de udlagte arealer og satser på fortætning og byomdannelse frem for inddragelse af områder i det åbne land.

Halsnæs Kommune er desuden omfattet af et landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, der fastsætter overordnede bestemmelser for planlægning for områder til detailhandel. Retningslinjerne for detailhandel er i overensstemmelse med landsplandirektivet for detailhandel og Planlovens detailhandelsbestemmelser.

Endelig er der i  2009 offentliggjort et landsplandirektiv for genanvendelse af Auderødlejren, der fastsætter den fremtidige anvendelse af den militære lejr efter at forsvaret har forladt området.

Statslige interesser

Miljøministeriet har i 2011 fremlagt de statslige interesser i den kommunale planlægning. Kommuneplan 2013 er udarbejdet, således at den ikke er i strid med de statslige interesser. Et af interessepunkterne er, at der skal udarbejdes en sammenhængende turistpolitisk overvejelse for Halsnæs Kommune, hvis der skal lokaliseres nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen. Det er ikke umiddelbart aktuelt, men det er besluttet at udarbejde en sådan turistpolitisk overvejelse i sin egen selvstændige proces i løbet af 2013-2014, således at det også bliver muligt at få mere fokus på denne proces.