Støjbelastning kan komme fra flere forskellige kilder. De vigtigste kilder som kommuneplanen kan være med til at regulere er støj fra veje og jernbaner, virksomheder, støjende anlæg og militære anlæg. I Halsnæs Kommune er der ikke længere støj fra militære anlæg, da såvel Melbylejren som Auderødlejren er ophørt med militære funktioner. Jægersprislejren påvirker ikke arealer i Hals- næs Kommune med støj udover de tilladte støjgrænser for støjfølsom anvendelse såsom boliger. Herunder er støj fra veje, jernbaner, støjende anlæg og virksomheder beskrevet.

Veje

Den største trafikbelastning i Halsnæs Kommune er på Hillerødvej på strækningen Kregme-Frederiksværk, hvor årsdøgntrafikken i 2006 var 17.500 køretøjer. På Hundestedvej vest for rundkørslen i Frederiksværk er den 13.200, på Amtsvejen i Hundested 10.100 og på Frederikssundsvej syd for Kregme 9.100. Vejdirektoratet har udarbejdet en støjkortlægning for Hillerødvej i 2007, og der skal udarbejdes støjkortlægning for de øvrige statslige veje.  Transportministeriet er ansvarlig for at udarbejde støjkortlægning og støjhandlingsplaner for de statslige veje.

Ved udlægning af nye arealer til støjfølsom anvendelse skal det sikres, at grænseværdien for vejstøj er overholdt. Støj forebygges gennem trafikplanlægningen. Støj kan reduceres:

  • Ved kilden (trafikkens omfang, antallet af tunge køretøjer, hastighed, køremåde og vejens belægning).
  • Mellem kilden og modtageren (støj-afskærmning, terrænforhold).
  • Ved modtageren (facadeisolering, støjvinduer og afskærmning tæt på facaden).

Hvilken støjdæmpning, der kan bruges afhænger af, om det er ved udlægning af nye områder til støjfølsom anvendelse, ved eksisterende veje (støjvolde, bebyggelsens udformning), ved veje i eksisterende boligområder (støjhegn, facade-isolering, belægning) eller ved anlæg af nye veje, hvor man også kan udforme det nye vejanlæg, så det giver færrest støjgener i eksisterende boligområder. Se bilag 4 for vejledende støjgrænser .

Jernbaner

Lokalbanen fra Hillerød - Hundested løber gennem kommunen fra kommunegrænsen mod Hillerød ved Grimstrup til Hundested Havn. Ved udlægning af nye arealer til støjfølsom anvendelse langs banen skal det sikres, at grænseværdien for jernbanestøj er overholdt. For at undgå vibrationer i husene skal der desuden være en afstand på minimum 25 meter mellem spormidten og boligen. Se bilag 4 for vejledende støjgrænser.

Støjende anlæg

Der er i dag 3 områder i Halsnæs Kommune, hvor der foregår støjende friluftsaktiviteter. Det drejer sig om Melby Microcross Bane vest for Melby Skole, Melby Skytteforenings Skydebane på Tollerup Strandvej og Frederiksværk Skytteforenings skydebane på Sørupvang.

Melby Microcross Bane ligger ved sportsanlægget ved Melby Skole. Grænseværdien for støj ved boligområderne er i banens miljøgodkendelse fastlagt til 50 dB(A).

Melby Skytteforenings skydebane ligger på Tollerup Strandvej 10. Grænseværdien for støj ved boligområderne er i banens miljøgodkendelse fastlagt til 50 dB(A).

Frederiksværk Skytteforenings skydebane ligger på Sørupvang 12. Der er fastsat støjgrænser i banens miljøgodkendelse.

Derudover er der fastsat særlige støjgrænser for enkelte andre anlæg i kommunen. Dels flyvepladsen ved Grønnessegård beliggende Amtsvejen 280, hvor der er fastsat støjgrænser i flyvepladsens miljøgodkendelse. Dels vindmøllerne i Hågendrup og Torup. Støjgrænserne herfor er fastsat i bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Støj fra vindmøller afhænger bl.a. af vindhastighed og områdets topografi.

For at forhindre, at der kommer for meget støj i det åbne land til gene for dyre- og fuglelivet og for at sikre, at det åbne land fortsat kan udgøre en stor rekreativ værdi, er det åbne land delt op i zoner i forhold til placering af støjende friluftsanlæg. Kort 6.4.1 viser, at stort set hele kommunen er udpeget som zone A. Zone A er de områder, der er mest sårbare for støj, og hvor støjende friluftsanlæg derfor ikke kan placeres. Zone A omfatter bl.a. de regionale kystkiler, internationale beskyttelses-områder samt beskyttelsesområder i øvrigt såsom landskabs-, natur-, geologi-, lavbunds- og kulturbeskyttelsesområder.

Er der tale om et områder, der i forvejen er støjbelastet, og som ikke kan støjbeskyttes, er der generelt mulighed for at placere mindre  støjende friluftsanlæg.

Endelig er der nogle enkelte områder i det åbne land, zone C, der ikke er omfattet af beskyttelsesinteresser eller andre regionplaninteresser, der kolliderer med støjende anlæg. Støjende anlæg kan placeres i denne zone, hvis de kan overholde Miljøstyrelsens gældende vejledning om støj i de nærmestliggende boligområder.

Støjende virksomheder

Stålværksområdet

Der er gennemført en speciel kortlægning af støjudbredelsen fra det daværende Det Danske Stålvalseværk i 1998. Den er baseret på støjgrænseværdierne i stålvalseværkets miljøgodkendelse pr. 1. januar 2000. Der er udlagt nogle støjkonsekvenszoner, hvor der er begrænsninger i anvendelsesmulighederne for ny bebyggelse og for ændringer i de eksisterende bebyggelser og arealers anvendelse. Støjkonsekvenszonerne fremgår af retningslinjekortet. De anførte grænseværdier for stålværksområdet er natværdier. Eksisterende lovlig anvendelse og bebyggelse kan fortsætte, og der kan lokalplanlægges for disses fremtidige udviklingsmuligheder. De virksomheder, der i dag findes på stålværksområdet, skal tilsammen overholde de samme vilkår, som var grundlaget ved støjkortlægningens gennemførelse. Der er siden støjkortlægningen stillet krav om yderligere støjdæmpning, som medfører et lavere støjniveau ved de mest støjbelastede boliger i støjzone I. Da støjniveauet i støjzonerne II og III fortsat er som ved støjkortlægningen, er der ikke grundlag for at revidere støjkortet. Hvis nye støjundersøgelser dokumenterer, at støjniveauet i et delområde er ændret så meget, at dets anvendelsesmuligheder kan ændres, kræver den planmæssige udnyttelse heraf ikke en revision af hele støjkortet. Hele støjkortet vil først kunne revideres, hvis der stilles nye skærpede miljøkrav til virksomhederne i stålværksområdet.

Hundested Havn

Byggeri og aktiviteter i Hundested Havn må ikke medføre støj i bolig- og centerområderne i Hundested By, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Et eventuelt nyt boligområde i Nordhavnen kan først realiseres, når aktiviteter, der medfører støj højere end grænseværdierne, er flyttet eller afviklet, således at grænseværdierne vil være overholdt i det nye boligområde. Der skal søges en løsning, så havnerelaterede aktiviteter ikke må ikke vige for boliger på havnen på grund af støjproblemer.

Andre virksomheder

Ud over de to ovennævnte virksomhedsområder er støjende virksomheder i Halsnæs Kommune typisk placeret i erhvervsområder, hvor der er højere støjgrænseværdier end i boligområderne.

I blandede bolig- og erhvervsområder samt centerområder gælder højere grænseværdier end i rene boligområder, og derfor er der mulighed for at placere en række knap så støjende virksomheder i disse områder.

I tilgrænsende boligområder skal grænseværdien for støj i boligområder dog stadig overholdes.

Ved udlægning af nye arealer til støjfølsom anvendelse i nærheden af erhvervsområder, blandede bolig- og erhvervsområder samt centerområder skal det sikres, at grænseværdien for støj i det nye område kan overholdes. Se bilag 4 for vejledende støjgrænser .

Her kan du læse mere