Trafik og parkering

Byrådet vil

  • arbejde for at Halsnæs Kommune bliver en bæredygtig pendlerkommune ved at forbedre den kollektive trafik og cykeltrafikken i samarbejde med overordnede myndigheder og nabokommuner.
  • den kollektive trafik styrkes optimalt, hvis kommunen på sigt kan blive betjent af S-tog og eventuelt af hurtigbusser.
  • den bløde trafik kan styrkes ved at få udarbejdet en cykelplan, som kan være med til at støtte op om den bæredygtige trafik og skabe attraktive alternativer til biltrafikken. Dette indbefatter dels, at der er et finmasket stinet af befæstede og oplyste stier mellem boligområder og skoler, institutioner, stationer, butikker og anden service og dels at der føres informationskampagner for cykler.
  • der skal arbejdes for at optimere det eksisterende vejnet, så der opnås en god fremkommelighed for biltrafikken. Det skal ske med respekt for bymiljøer og med fokus på trafiksikkerhed og sundhed, således at gener og miljøpåvirkninger såsom støj begrænses. Fokus er både på vejene internt i kommunen, men også på opgradering af vejene og trafikanlæggene til Frederikssund og Hillerød f.eks. til at blive 3-sporsveje og en forbedring af trafikforholdene i Kregme.
  • sikring og realisering af et sammenhængende rekreativt stinet i det åbne land bestående af såvel regionale som lokale stier er et andet indsatsområde. Det er vigtigt, at der skabes god adgang fra byer og sommerhusområder til det åbne land, til kysten og til øvrige rekreative områder. Ligesom det ud fra en turistpolitisk overvejelse er vigtigt at skilte disse stier.