Se kortet i stort format.

Kort 4.2

4.2.1 Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver o.l.). Det fremgår af retniningslinjekortet, hvor der er udlagt arealer til kolonihaver.

4.2.2 Kolonihaveområderne indgår i kommunens grønne struktur med fællesarealer og stier, som kan benyttes af offentligheden.

4.2.3 Ved anlæggelse af nye overnatningshaver skal der laves en samlet vurdering af området, for eksempel i forhold til behov, landskabelig vurdering med videre Udlæg af nye arealer kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

4.2.4 Der kan ikke planlægges for nye kolonihaver med havelodder større end 400 m2. Det skal ved lokalplanlægningen sikres, at kolonihaverne ikke anvendes til helårsbeboelse.

4.2.5 For fritidshuse på nye kolonihavelodder må det bebyggede areal ikke overstige 40 m2 + 50 cm tagudhæng til alle sider. Ud over dette må der opføres en småbygning på op til 10 m2.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for kolonihaver er fastsat i medfør af Planlovens §11 a nr.9 og §11c.

Udpegningsgrundlag

Der er ikke udpeget konkrete arealer til kolonihaver i Kommuneplan 2013. Halsnæs Kommune ligger i område C, hvor kommunerne skal planlægge for et antal overnatningshaver svarende til bebyggelsesforholdene. I Halsnæs Kommune er ca. 88 % af alle boliger parcelhuse og også mange af kommunes tæt/lav områder har haver. Derfor vurderes det ikke at være nødvendigt at udlægge nye områder.