Tekniske anlæg

Byrådet vil

  • sikre grundlaget for, at der en god forsyning af naturgas, fjernvarme og el.
  • sikre grundlaget for, at der er en tilfredsstillende dækning med mobilmaster.
  • fremme andelen af vedvarende energi bl.a. i form af vindmøller.
  • sikre, at spildevand bortledes, renses og udledes hygiejnisk, miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.
  • sikre, at risiko for oversvømmelser og opgaven med at bortlede vand indtænkes ved udlæg af nye byområder og ved byomdannelse.
  • sikre en bæredygtig affaldshåndtering, der er præget af klima- og miljøbevidsthed, hvor affaldsminimering, ressourceudnyttelse og sundhed er vigtige aspekter.
  • sikre mulighederne for grøn energi, herunder ved anvendelse af husdyrgødning til biogas og solenergi.