Redegørelse

VVM-redegørelser udarbejdes for anlæg og projekter, der er opført i bilag til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 428 fra 1999. I bekendtgørelsen fremgår, hvilke anlæg og projekter der skal udarbejdes VVM-redegørelse for (VVM - bilag 1 til Samlebekendtgørelsen), samt de anlæg der skal screenes (forundersøgelse), for at se om der skal udarbejdes VVM (bilag 2 til Samlebekendtgørelsen).

Der vil eksempelvis altid kræves VVM-redegørelse for visse typer større regionale anlæg såsom større vindmøller, butikscentre, råstofgrave over 25 ha, store vejanlæg, ferieanlæg og store husdyrproduktioner, hvor udvidelsen kan sidestilles med nyanlæg, anlæg beskrevet i bilag 1. Eksempler på anlæg som er omfattet af bilag 2 og derfor kan være omfattet af VVM-reglerne er mindre varmeværker, mindre butikscentre, mindre vejanlæg, campingpladser, og anlæg til bortskaffelse af affald. Afgørelse af hvorvidt der skal udarbejdes VVM for bilag 2 anlæg afklares i forbindelse med en screening af miljøpåvirkninger.

VVM udarbejdes således, hvis anlægstypen kræver det, og der skal altid udarbejdes kommuneplantillæg i forbindelse med planlægningen.

Indhold i en VVM-redegørelse

En VVM-redegørelse skal belyse samtlige miljømæssige konsekvenser af et anlæg. Alternative udformninger og/eller placeringer skal ligeledes belyses. Der skal beskrives mulige løsningsforslag, som kan reducere anlæggets virkninger på miljøet. VVM-redegørelsen udarbejdes af en kompetent myndighed, f.eks. staten i form af Miljøcenter Roskilde, Kystdirektoratet eller kommunen. Der skal udarbejdes kommuneplantillæg for alle projekter, der udarbejdes VVM-redegørelse for, hvis ikke disse kan medtages inden for de eksisterende rammebestemmelser i kommuneplanen. 

VVM-pligtige anlæg i Halsnæs Kommune

I 2008 er der udarbejdet en konsekvensvurdering for placering af en lystbådehavn i Liseleje i forhold til de internationale beskyttelsesinteresser, der er i områder. Konsekvensvurderingen har været til behandling i Kystdirektoratet, som har sendt den i høring hos Kommunen og i Naturstyrelsen. På baggrund af denne behandling vil det blive besluttet, om planlægningsarbejdet udarbejdelse af en VVM skal påbegyndes. Det er uafklaret, om der vil kunne opnås en planlægningstilladelse. 

Der udføres løbende VVM-screeninger for forskellige projekter, herunder alle kystsikringsprojekter. Der er en VVM-redegørelse under udarbejdelse i 2013 for en virksomhed i Hundested Havn.

Her kan du læse mere