7.4.44 I de kystnære områder skal vandkvaliteten medvirke til, at de fastlagte miljømål for kystnære områder kan opfyldes.

7.4.45 Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsmålet for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 i det mindste skal være klasificeret som tilfredsstillende. Det vil sige, at de krav, der fremgår af badevandsbekendtgørelsen skal være opfyldt.

7.4.46 Opfyldelse af krav til badevandskvaliteten er en grundlæggende indsats som følde af badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne skal vurderer de konkrete indsatser for i de kommunale handleplaner og reviderede spildevandsplaner.

7.4.47 I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede sediment ikke giver anledning til forurening af havet.

7.4.48 For vandområder, hvor sluse eller klap, fx kontrolklap eller højvandsklap medfører, at vandudvekslingen mellem to tilgrænsende vandområder ikke flyder frit, men i større eller mindre grad styres af mennesker, skal den hidtidige drifts- og vedligeholdelsespraksis fortsættes med mindre andet udtrykkeligt er angivet i specifikke retningslinjer for de pågældende vandområder.

7.4.49 Ikke aktuel da det ikke er kommunen der giver tilladelser til Skaldyrsfiskeri med bundslæbning.

7.4.50 Skaldyrsopdræt og havbrug skal som udgangspunkt placeres

a. På vanddybder større end, hvad der svare til den forventede gennemsnitlige dybdeudbredelse af ålegræs og den naturlige variation (ved vandplanernes mål om god tilstand).
b.  I områder med gode strømforhold.

7.4.51 Retningslinje om aktivitetszone: Miljøministeren kan for havne, sejlrender, slusefjorde og klappladser foretage en vejledende registrering inden for et overfladevandomrade af nærmere afgrænsede aktivitetszoner, hvor

  1. den samlede udstrækning af hver enkelt aktivitetszone inden for et overfladevandområde kun udgør en mindre del af overfladevandområdets udstrækning,
  2. påvirkningen fra aktiviteterne i hver zone vurderes at vare ubetydelig for miljømålet for vandområdet og
  3. aktivitetszonerne hverken særskilt eller samlet set vedvarende udelukker eller hindrer opfyldelse af miljømålet i overfladevandområdet.

7.4.52 Retningslinje om miljøfarlige forurenende stoffer: Indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i vandområderne bestemmes af, om der i de enkelte vandområder er eller kan være problemer med opfyldelse af miljømålet for så vidt angår forurenende stoffer.

Vandområderne er dertil inddelt i fire indsatskategorier, jf. kapitel 2.4. Disse er:

  1. vandområde uden problem
  2. vandområde under observation
  3. vandområde med behov for stofbestemt indsats
  4. vandområde med ukendt tilstand/belastning.

For vandområder i alle 4 kategorier gælder:
Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter gældende regler og vejledninger ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og med henblik på opfyldelse af miljøkvalitetskrav, jf. bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Oversigt over oplysninger om eksisterende og planlagte udledninger af forurenende stoffer etableres og opdateres løbende, og udledningernes omfang kvantificeres.

7.4.53 For vandområder i kategori 2, 3 og 4 er der yderligere behov for, at

a) miljømyndigheden tilvejebringer viden om kilder, belastning og transportveje for forurenende stoffer til vandmiljøet. Det vurderes, om kilder er diffuse eller punktkilder,

b) miljømyndigheden sikrer, at udledninger af forurenende stoffer med koncentrationer, der har betydning for vandmiljøet, har udledningstilladelser og tilslutningstilladelser, der er tidssvarende i forhold til gældende regler, herunder miljøbeskyttelseslovens regel om anvendelse af bedst tilgængelige teknik og reglerne i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

Lovgrundlag

Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens § 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.