Målet er at sikre, at områder, der er i væsentlig risiko mod oversvømmelse fra ekstremregn, er udpeget, så de enten kan friholdes fra anvendelser, der ikke kan tåle oversvømmelser, eller kan sikres mod oversvømmelser.

Oversvømmelser fra ekstremregn er blevet et stadig hyppigere forekommende problem i de senere år. Ændringer i klimaet og en intensiv udnyttelse af landområdet har ført til, at der oftere opstår store skader på bygnings- og anlægsværdier på lavtliggende arealer ved kraftige regnskyl. Der kan gøres meget for at undgå sådanne problemer. Først og fremmest bør man undlade at bruge lavtliggende arealer, der har væsentlig risiko for oversvømmelse til nyt byggeri og anlæg. I områder, der allerede er bebygget, bør man søge at sikre, at vand ikke kan trænge ind fra vandløb, søer, fjorde med mere, og at regnvand effektivt kan ledes bort. Desuden bør man søge at etablere egnede områder, der kan oversvømmes ved kraftige regnskyl, og hvor skaderne ikke er så store for samfundet.

På den enkelte borgers niveau kan peges på, at jo flere arealer, der forsynes med belægninger, jo mindre vand kan sive ned, og jo mere vand skal ledes væk i kloaksystemet – og kan dermed være med til at belaste systemerne i de områder, hvor der er problemer med oversvømmelser. Derfor bør man undgå at belægge store dele af sin have, indkørsel og så videre med beton, granit og herregårdssten. For nye boligområder vil der blive fastlagt en biofaktor, som vil sætte en grænse for omfanget af de belagte arealer.

Der vil ved nyudlæg af boligområder blive stillet krav om, at mest muligt regnvand skal nedsives på egen grund. Dette vil også blive gennemført i en række eksisterende områder som et led i at reducere belastningen på kloaksystemet.

I området omkring Ullerup Å har der i en årrække været problemer med afvanding ved større regnskyl, specielt hvis der samtidig var høj vandstand eller pålandsvind i Roskilde Fjord. Der arbejdes med at finde en løsning, der kan optage regnvand og dermed mindske belastningen af å-systemet i de kritiske perioder.

Byrådet i Halsnæs Kommune vedtager inden udgangen af 2013 et forslag til kommuneplantillæg for klimatilpasningsplan, som efterfølges af en klimatilpasningshandleplan.

Her kan du læse mere