Se kortet i stort format.

Kort 7.6

7.6.61 De udpegede lavbundsarealer skal friholdes for byggeri og andre anlæg mv., hvis det pågældende byggeri eller anlæg kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

7.6.62 Det skal gennem planlægning sikres, at de udpegede lavbundsarealer ikke overgår til andre formål, som vil være i strid med intentionen om at skabe vådområder.

7.6.63 Inden for udpegede lavbundsarealer, der samtidig er udpeget som potentielle vådområder, kan der gennemføres undersøgelser, projekter og etablering af vådområder for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet og forbedre naturindholdet i området jævnfør vandplanen. I de udpegede områder må der ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg mv., som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

7.6.64 I lavbundsarealer skal landbrugsdriften søges ekstensiveret og vandstanden hævet med henblik på at reducere udvaskningen af næringsstoffer, forbedre forholdene for de vilde dyr og planter og eventuelt skabe vandreservoirer for at imødegå klimabetingede oversvømmelser.

7.6.65 Langs Havelse Å udpeges et potentielt kvælstof-vådområde.

7.6.66 Langs Lyngby Å udpeges et område som muligt fremtidigt potentielt fosfor-vådområde.

Lovgrundlag

Retningslinjer vedrørende lavbundsarealer er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 2. Målene for vandkvaliteten vil blive fastsat i de statslige vandplaner og i de kommunale vandhandleplaner. Her vil det også fremgå også, hvilke tiltag kommunen vil iværksætte for at målsætningerne kan opnås.

Udpegningsgrundlag

Retningslinjer og udpegning af lavbundsarealer er overført uændret fra Kommuneplan 2009