Screening lavbund

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Halsnæs Kommune

Projekt Kommuneplan 2013 lavbundstemaet – fosforreducerende vådområde

Dato 28.02.2013

Deltagere ved screeningsmøde mesv, pvme, jkro, laaf

 

Læservejledning:
Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft d. 21. juli 2004. Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Indledende screening.
Her fastlægges det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens § 3, hvor det fremgår hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag § 3 som omfatter bl.a. kommune- og lokalplaner. For kommune- og lokalplaner undersøges det først, om:

  • Planen giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I så fald skal der gennemføres en miljøvurdering. Hvis planen omfatter mindre områder på lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre ændring af en gældende plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
  • Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområdevæsentligt.

Hvis én af de to betingelser er opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering.
Er det ikke tilfældet skal det vurderes om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøeti det hele taget og at der derfor skal laves en miljøvurdering.

2. Planens indvirkning på miljøet - screening eller miljøvurdering.
Nedenstående tjekliste omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter.
Skal der foretages en miljøvurdering bruges tjeklisten som afgrænsning for omfanget af miljøvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning på miljøet, skal indgå i miljøvurderingen.

 

Konklusion:
Det er vurderet, at temaet ikke skal miljøvurderes. Ændringer i temaet omfatter alene udpegning af et muligt potentielt vådområde langs Lyngby Å. Der er ikke udarbejdet et konkret projekt for dette endnu. Først derigennem vil en lang række detailforhold blive afklaret. Området er udlagt som lavbundsområde i Kommuneplan 2009. Påvirkningen af miljøet vurderes at blive positivt. En mere konkret påvirkning vil kunne vurderes på baggrund af et eventuelt fremtidigt projekt for vådområdet.

 

Planens indvirkning på miljøet

 

 

 

 

 

Miljøparametre

Ikke relevant og derfor ikke behandlet

Forholdet er behandlet og der skal ikke laves miljøvurdering

Forholdet er behandlet og der skal laves en miljøvurdering

Bemærkninger
Befolkning og sundhed

Indendørs støjpåvirkning

X

 

 

 

Sundhedstilstand

X

 

 

 

Svage grupper

(f.eks. handicappede)

X

 

 

 

Friluftsliv/rekreative interesser

 

x

 

Nyt naturområde giver bedre mulighed for at opleve naturen. Omfanget er dog ikke stort på grund af områdets utilgængelighed.

Begrænsninger og gener overfor befolkningen

X

 

 

 

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)

Dyreliv

 

X

 

Bedre leveforhold.

Planteliv

 

X

 

Bedre leveforhold for visse arter.

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper

 

X

 

Bedre leveforhold for visse arter.

Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder

 

x

 

Større fourageringsområde og sammenhæng. Vil medføre mindre fosforudledning til Arresø (Natura 2000-område).

Habitat-områder

 

X

 

Bedre sammenhæng, styrkelse af området. Styrkelse af Arresø (Natura 2000-område) og bedre forhold for de arter, den er udpeget på grundlag af.

Spredningskorridorer

 

X

 

Bedre sammenhæng, styrkelse af den allerede udlagte Strø Bjerge-korridor.

Naturbeskyttelse jf. § 3

 

X

 

Styrker naturtyper, der er beskyttede.

Grønne områder

 

X

 

Mere generel styrkelse.

Skovrejsning/skovnedlæggelse

X

 

 

 

Fredning

X

 

 

 

Landskab og jordbund

Landskabelig værdi

 

x

 

Styrker oplevelsen af ådalen, da åen vil fremstå tydeligere.

Geologiske særpræg

X

 

 

 

Jordforurening

X

 

 

 

Risiko for jordforurening

X

 

 

 

Jordhåndtering/flytning

X

 

 

 

Vand

Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder

 

x

 

Skabelse af nyt vådområde.

Udledning af spildevand

X

 

 

 

Grundvandsforhold

 

x

 

Styrker grundvandsressourcerne lokalt.

Risiko for forurening af grundvandsressourcer

X

 

 

 

Luft

Luftforurening (støv og andre emissioner)

X

 

 

 

Emissioner fra eventuel trafik til og fra området

X

 

 

 

Støj

Støj

X

 

 

 

Vibrationer

X

 

 

 

Trafik

Trafikafvikling/belastning

X

 

 

 

Støj

X

 

 

 

Energiforbrug

X

 

 

 

Sikkerhed

X

 

 

 

Risiko for ulykker

X

 

 

 

Klimatiske faktorer

Eventuel påvirkning af klima

X

 

 

 

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier

X

 

 

 

Arkitektoniske værdier

X

 

 

 

Kirker

X

 

 

 

Arkæologiske værdier

X

 

 

 

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

X

 

 

 

Ressourcer og affald

Arealforbrug

 

X

 

Arealer, der vil blive oversvømmet er i dag landbrugsarealer af meget sekundær karakter samt  mindre brakområder, krat, lunde og eng.

Energiforbrug

x

 

 

 

Vandforbrug

X

 

 

 

Produkter, materialer og råstoffer

X

 

 

 

Kemikalier, miljøfremmende stoffer

X

 

 

 

Affald, genanvendelse

X

 

 

 

Byøkologi /Agenda 21/ CO2

X

 

 

 

Visuel effekt

Arkitektonisk udtryk

X

 

 

 

Lys og/eller refleksioner

X

 

 

 

Sikkerhed

Kriminalitet

X

 

 

 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

X

 

 

 

Socioøkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold

X

 

 

 

Påvirkning af erhvervsliv

X