3.7.1 Erhvervsområder kan normalt anvendes til formål som f.eks. liberalt erhverv, lager- og værkstedsvirksomhed, forsyningsvirksomhed, produktionsvirksomhed, håndværksprægede virksomheder, kontor- og servicevirksomheder under 1.500 m2, offentlige formål, grønne områder og fællesanlæg samt aktiviteter, der ligner disse.

3.7.2 I et antal særligt udpegede erhvervsområder er der desuden mulighed for at etablere butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer. Nyt erhvervsbyggeri skal fremstå med en præsentabel facade mod veje, stier og offentlige arealer. Facaden kan gøres præsentabel gennem bygningens arkitektur, grønne arealer og lignende, men f.eks. ikke gennem oplag, store parkeringspladser, skure, høj hegning, vareindlevering og lignende.

3.7.3 Ved nybyggeri, ændringer af bygninger og facader skal byggeriet tilpasses området. Alternativt kan et større byggeri have sin egen særegne stil, der er gennemført og gennemarbejdet. For bevaringsværdige bygninger skal enhver ændring af bygningens udseende være med respekt for bygningens oprindelige udseende, opdeling og konstruktion.

3.7.4 Bebyggelsesprocenten i erhvervsområder er 45 procent. Rumfanget må ikke være over 3 m³   pr. m² grundareal.

3.7.5 Der bør tilstræbes en biofaktor på 0,3 ved nye erhvervsbyggerier og større ændringer af eksisterende. Hvis denne biofaktor ikke kan nås, skal der redegøres for, hvad der er gjort, og hvorfor det ikke kan lade sig gøre.

3.7.6 Biofaktor udregnes som angivet i bilag 1.

3.7.7 Alle byggerier skal overholde bestemmelserne i "Tilgængelighed for alle" (DS 3028:2001).

3.7.8 I erhvervsområder må der ikke hensættes :

  • containere
  • skurvogne
  • både med en længde på over 6,0 meter eller en højde på over 2,5 meter inklusiv et eventuelt stativ
  • uindregistrerede køretøjer herunder biler og campingvogne
  • ombyggede containere
  • ombyggede skurvogne

Undtaget herfra er genstande, som der er behov for i forbindelse med driften af et på ejendommen lovligt og registreret erhverv, forretning eller arbejde. Det kan for eksempel være uindregistrerede biler hos en bilforhandler eller et autoværksted, en skurvogn hos en murer, en container hos en vognmand, skurvogne og containere i forbindelse med byggeri, midlertidigt hensatte køretøjer og lignende.

3.7.9 Skilte i erhvervsområder skal primært have en vejledende funktion og må derfor ikke som primær funktion have karakter af reklame for virksomhedens produkter og ydelser.

3.7.10 Skiltning skal placeres på en måde, der giver god harmoni i forhold til bygninger og ubebyggede områder.

Skiltningen må ikke virke så voldsom, at den er det primære indtryk, man får af en virksomhed. Al skiltning på samme bygning/bygningsanlæg skal, så vidt det er muligt, være tilpasset hinanden.

3.7.11 Hvor der skiltes for flere forskellige virksomheder, for eksempel som vejvisningsskilte i et erhvervsområde bør skiltene være ensartede. Fritstående skilte i form af pyloner, tårne og flagstænger må kun anvendes i begrænset omfang. Det skal ske under stor hensyntagen til omgivelsernes karakter og eventuel visuel forurening og gene for omgivelserne. Det skal også ske under hensyntagen til trafikken og de enkelte forretningstypers og virksomhedstypers historiske traditioner.

3.7.12 Kommunen skal godkende alle former for skiltning.

3.7.13 Ændringer og udvidelse af A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn i Halsnæs Kommune skal ske i overensstemmelse med kommuneplantillægget ”VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn i Halsnæs Kommune” udstedt af Miljøstyrelsen i oktober 2015.