Miljøscreening

Kommuneplan 2013 bygger i stort omfang på en videreførelse af Kommuneplan 2009 i uændret omfang. Enkelte temaer er rettet og tilpasset nye love, overordnet planlægning med mere, og der er oprettet enkelte helt nye temaer.

Kommuneplan 2009 blev miljøvurderet efter en screening af hele planen og efterfølgende scoping af de dele, der slog ud i screeningen. Denne miljøvurdering er fortsat gældende for Kommuneplan 2013, da Kommuneplan 2009 er videreført uændret i stort omfang.

Kommuneplan 2013 er screenet for fire forskellige områder: Detailhandel, Vedvarende energikilder, Lavbund og Jordbrug. Screeningen for de fire områder og en sammenfatning kan ses i de vedlagte bilag. Screeningerne konkluderer, at de gennemførte ændringer ikke medfører påvirkninger på miljøet, der gør, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Halsnæs Kommune har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering en miljøvurdering af Kommuneplan 2013, da alle væsentlige arealudlæg, retningslinjer med mere i kommuneplanen er taget med uændret fra Kommuneplan 2009 og er omfattet af dennes miljøvurdering fra 2009.

I perioden 15. marts til 5. april 2013 blev relevante myndigheder og interesseorganisationer hørt om resultatet af Halsnæs Kommunes screening samt havde mulighed for at komme med bemærkninger til det fremsendte. Der kom ingen bemærkninger eller andet.