Børn og Unge

Se kortet i stort format.

Halsnæs Kommunes pasningstilbud består i begyndelsen af 2013 af tre børnehaver, ti integrerede institutioner samt et antal dagplejere. I alt rummer institutionerne plads til omkring 1.500 børn, hvortil kommer pladserne hos dagplejerne. Derudover har kommunen et skoledagbehandlingstilbud samt en døgninstitution. Der er over 3.000 elever fordelt på de tre folkeskoler og en privatskole.

Dagpasningsområdet

Det har tidligere været en udfordring at skaffe pasningstilbud til alle 0-5-årige. Et faldende børnetal samt etableringen af flere nye institutioner har imidlertid medført, at der i dag er plads til alle. Af nye institutionern kan nævnes Børnehuset Kregme's afdeling på Præstesvinget og Børnehuset Frederiksværk. Der er en ny institution på vej ved Højbjerg, som skal erstatte en ældre, der ikke kan udbygges. Samtidig er der om- og tilbygget flere steder, så alle institutionerne er tidssvarende.

Der arbejdes med at skabe gode overgange for det enkelte barn, når det skal skifte fra ét pasnings-, skole- eller fritidstilbud til et andet. Det skulle gerne betyde, at børn og forældre oplever indholdet og kontakten i det efterfølgende tilbud som en naturlig fortsættelse af det forrige tilbud. Derfor er det væsentligt, at både forældrenes, pædagogernes og lærernes vinkler kommer i spil omkring barnet for at sikre trivsel og gode udviklings- og støttemuligheder.

Skoler og SFO'er

I Halsnæs Kommune er der tre folkeskoler fordelt på otte matrikler og en lilleskole i Torup. Folkeskolerne er: Hundested Skole: Lerbjergskolen og Storebjergskolen, Frederiksværk Skole: Melbyskolen, Enghaveskolen og Vinderød Skole samt Arresø Skole: Magleblikskolen, Kregme Skole og Ølsted Skole. Skolerne har tilknyttet skolefritidsordninger, en pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion samt en juniorklub fordelt på 7 matrikler.

Der er de senere år gennemført skolerenoverings- og udbygningsprojekter forskellige steder i kommunen - bland andet i forbindelse med ESCO-projektet. Det er besluttet, at lukke Arresø Skoles afdeling i Kregme, hvorefter børnene vil skulle gå på Magleblikskolen og Ølsted Skole.

For at støtte børnene i deres læringsproces har Halsnæs Kommune valgt, at Skolefritidsordningerne arbejder med pædagogiske læreplaner. SFO'en er suppleret med en SFO-klub, der fokuserer på læring i fællesskab og den enkeltes egne behov.

Fritid

Der skal gives muligheder for, at børn og unges fritid er alsidig, udviklende og stimulerende, således at børn og unge vælger konstruktive muligheder. Der er følgende tilbud for børn og unge i Halsnæs Kommune: Ungdomsskolen og fritidsungdomsskolen, der fungerer som fristed for unge mellem 12 og 18 år. Ud over Halsnæs Kommunes Kulturskole med musikskole, billedskole og filmskole findes et stort udbud af spændende fritidsaktiviteter for både børn og unge.

Forebyggende indsats

I kommunen er ansat to SSP-konsulenter (samarbejde mellem Skolerne, Socialområdet og Politiet), der udover at koordinere det forebyggende arbejde indenfor forebyggelse af kriminalitet, tilbyder råd og vejledning til børn og unge i alderen 6-18 år samt deres forældre. Herudover har Halsnæs Kommune etableret et gadeteam, bestående af medarbejdere, der er tilknyttet kommunens virksomheder for børn og unge. Teamet laver opsøgende og forebyggende arbejde på steder og i miljøer, hvor unge færdes i aften- og nattetimerne. Yderligere rummer kommunen også en udviklings- og samværsgruppe for unge piger i alderen 13-18 år. Der arbejdes også med forebyggelse på andre områder.

Sundhed

Halsnæs Kommune arbejder for fokus på adfærdsændringer omkring usund livsstil. Der fokuseres især på daglig og naturlig motion og en sund mad- og måltidsindsats i dagtilbud, skole og fritidstilbud. Dette motiveres blandt andet gennem uddannelse af gymnasieelever, der underviser yngre elever i sund adfærd og holdninger. Der er etableret en række sundhedstiltag i kommunen, herunder sundhedsstier.

Specialtilbud

Familiehuset i Halsnæs Kommune rummer en lang række tilbud til familer med børn og unge, der har særlige behov. Der er åbne tilbud, netværksgrupper, sproggrupper og tilbud målrettet konkrete problemstillinger.

Også i forbindelse med skoleforløbet er der en lang række tilbud, som dels sigter på at integrere tosprogede og fremmedsprogede, men også på på anden vis at støtte børn med særlige behov.

Arbejdet på børn og unge området

Der har i de senste år i Halsnæs Kommune været fokus på implementeringen af Den Sammenhængende Børnepolitik, som blev vedtaget i 2009. Politikken, der sikrer sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte, udgør det grundlæggende fundament for al arbejde med børn og unge.

For at tilskynde den naturlige motion i hverdagen og for at forebygge at forældre ikke forfalder til at køre børnene i bil, er det vigtigt, at børn og unge kan færdes trygt på vej til og fra skole og fritidstilbud. Stiforbindelserne til institutioner og skoler er gode i kommunen, men de kan gøres endnu bedre, og der arbejdes i årene 2013-2016 på at forbedre og udbygge stisystemet. Samtidig arbejdes der på, at stierne skal have flere forskellige funktioner, så man både kan cykle, løbe, gå eller køre på skateboards. Stierne er således med til at skabe en aktiv hverdag for børn og unge.

Der arbejdes videre på at prioritere en større bevidsthed om sundhed samt en løbende inddragelse af fysisk aktivitet og sund kost i hverdagen, således at det bliver en naturlig del af børn og unges hverdag. Dette sikres gennem et aktivt fritidsliv og sundhedsfremmende aktiviteter i sammenhænge, som børn og unge agerer i.

Politikker

Børne- og unge-politik vedtaget marts 2009

Mad- og måltids-politik vedtaget i april 2009