Kort 6.1.1

Se kortet i stort format.

Kort 6.1.2


Se kortet i stort format.

Kollektiv trafik

6.1.1 Kommuner og trafikselskaber skal ved forbedring af terminaler sørge for, at der er cykelparkering i tilstrækkeligt omfang og placeret bedst muligt i forhold til terminalernes skiftemuligheder.

6.1.2 Der skal sikres god tilslutning fra stationer til det rekreative stinet.

Veje og søtransportcentre

6.1.3 For at sikre den fremtidige fremkommelighed for bilister fra Hundested og Frederiksværk til Hillerød og Frederikssund kan såvel rute 16 som rute 211 udvides til 3 spor fra Kregme til henholdsvis Hillerød og Frederikssund. På retningsliniekort 6.1.1 er linjeføringen vist som princip. Den endelige linjeføring vil blive fastlagt gennem en anlægslov eller VVM.

6.1.4 Der skal fremover findes en løsning på fremkommelighedsproblemerne gennem Kregme og i særdeleshed i Kregmerundkørslen. På lang sigt kan det ske gennem en omfartsvej, men på kortere sigt er der primært brug for en kapacitetsudvidelse. Det kan ske ved at udvide rundkørslen, signalregulere den, bygge shunts (drejebaner udenom rundkørslen) eller ændre den til et lyskryds. Vejdirektoratet har ikke pt. konkrete planer herfor.

6.1.5 Hundested Havn er udpeget som søtransportcenter.

6.1.6 Halsnæs Kommunes vejnet er klassificeret ud fra vejenes trafikale funktion og betydning. Klassificeringen fremgår af retningslinjekort 6.1.1 Vejdirektoratet er vejbestyrelse for de to statsveje, rute 16 og 211 mellem grænsen til Hillerød Kommune og Fjordvej i Hundested henholdsvis grænsen til Frederikssund Kommune og Kregme - begge veje er gennemfartsveje. Halsnæs Kommune er vejbestyrelse for resten af gennemfartsvejene, fordelingsvejene og de primære lokalveje. De øvrige veje er primært private veje.

6.1.7 Nyanlæg og større vejforlægninger skal planlægges således, at de nødvendige faunapassager og krydsninger af stier sikres.

6.1.8 Nye vejanlæg kan normalt ikke gennemføres  inden for områder med f.eks. biologiske-, kulturhistoriske- eller landskabsbeskyttelsesinteresser.

6.1.9 Nyanlæg og regulering af veje inden for områder, som er udpeget som beskyttelsesområder, skal respektere områdets karakter, herunder dets rekreative anvendelse og beskyttelsesbehov.

6.1.10 Der er planlægningsforbud for veje inden for Natura2000 områder.

6.1.11 Ved udbygning af større nye byområder, skal der sikres mulighed for såvel kollektiv trafikbetjening som veje og stier.

6.1.12 Der skal sikres en god og sikker tilgængelighed til boligområdet  ved Rådhusparken fra Peder Falstersvej/Nørregade for både biler, cyklister og gående.

6.1.13 Der skal fremover arbejdes for at finde løsninger på fremkommelighed og trafiksikkerhed, hvor kommuneveje og stier sluttes på statsvejene.

6.1.14 Kommuneplanen giver mulighed for en ændret anvendelse af Hundested Nordhavn fra erhverv til boliger. Trafikbetjening af dette område sker via den kommunale del af Amtsvejen til statsvejen mod Frederiksværk.

6.1.15 Kommuneplanen giver mulighed for at ændre anvendelsen af erhvervsområdet (Expan) i Ølsted til boliger. Gennem lokalplanlægning skal der arbejdes for en god og sikker trafik- og stiadgang til området, således at der skabes en god sammenhæng mellem Ølsted by og det nye boligområde.

6.1.16 Det skal være muligt at indrette samkørselsparkeringspladser i tilknytning til det overordnede vejnet.

Parkering

6.1.28 Der skal udlægges parkeringsareal efter følgende retningslinjer:
- 1 parkeringsplads pr. 25 m2 butiksareal. Der kan dog fastsættes større eller mindre krav, hvis der er forhold, der taler herfor. Der kan være færre p-pladser ved en butik, der ligger i et område med mange p-pladser i forvejen, færre ved butikker, der ikke har særligt mange kunder, krav om trailerparkering (ekstra lange) ved f.eks. byggemarkeder, reduceret krav i bymidterne, flere ved enkeltliggende butikker, der ikke kan drage nytte af andre p-pladser.
- 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal.
- 1½ parkeringsplads pr. bolig ved tæt-lav og etagebebyggelse. Kravet kan reduceres ved ungdoms-, ældre- eller plejeboliger, hvis det skønnes rimeligt også set i forhold til nærområdets parkeringsforhold i øvrigt.
- 2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav bebyggelse.

6.1.29 Der skal afsættes areal til parkering og afsætning i områder med offentlige formål.

6.1.30 Byrådet kan bestemme, hvor mange af de udlagte parkeringspladser, der skal anlægges og hvornår de skal anlægges. Byrådet kan også bestemme, at der i særlige tilfælde kan udlægges areal til færre parkeringspladser end ovenfor nævnt. Det kan f.eks. være ved byggeri af ældreboliger, ungdomsboliger og lignende.

6.1.31 Ved anlæg af offentligt tilgængelige parkeringsanlæg skal der etableres handicapparkerings-pladser efter Dansk Standard. I særlige tilfælde, hvor det kan vises , at der ikke vil være behov for det krævede antal parkeringspladser, kan det reduceres.

6.1.32  En parkeringsplads skal minimum være 2,5 x 5 meter. Manøvrearealer skal mindst være 7 meter.

6.1.33 I bolig-, center- og sommerhusområder samt grønne områder og områder til offentlige formål må der ikke - ud over af- og pålæsning - ske parkering af køretøjer med en totalvægt på over 3.500 kg.

6.1.34 Der kan udlægges områder til lastbilparkering. Området skal sikres en god tilslutning til det overordnede vejnet.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for trafik fastsat i medfør af planlovens § 11 a, stk. 4

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlaget fra Kommuneplan 2009 og Fingerplan 2013 er videreført i Kommuneplan 2013. Fingerplanen fastsætter nogle overordnede arealreservationer til trafik- og forsyningsvirksomheder. I Halsnæs Kommune skal der medtages arealreservationer til følgende mulige fremtidige, overordnede vejanlæg: Frederiksværk-Hillerød og Frederiksværk-Frederikssund med 3 spor. Hundested Havn er fastholdt som regionalt søtransportcenter, som det har været i regionplanen siden 1997. Kommuneplanen forholder sig ikke til den statslige trafikplan, da denne ikke omhandler lokalbanerne. Halsnæs Kommune samarbejder med Lokalbanen, der varetager koblingen til S-togsnettet og til det statslige banenet, der er omfattet af den statslige trafikplan. Ligesom Halsnæs Kommune samarbejder med nabokommuner og Vejdirektoratet om at sikre en sammenhængende overordnet trafikstruktur i hovedstadsområdet. Der er i 2009 udarbejdet en trafikplan, der fastlægger bl.a. en vejstruktur og stistruktur for kommunen.