Kolonihaver er en dansk tradition, der går tilbage til 1880erne hvor de første kolonihaver blev oprettet i Aalborg. Dengang var kolonihaven dels et fristed for arbejderfamilierne fra de tætte indre bykvarterer. Dels opfyldte haverne nogle økonomiske formål som nyttehaver, hvor der især i arbejdsløsheds- og krisetider dyrkedes vigtige tilskud til lønnen og kosten. Kolonihaverne har siden bredt sig til resten af landet og giver også i dag mulighed for, at beboere i etageboliger kan få en have til rekreation og beskæftigelse i fritiden. 

I Halsnæs Kommune findes kolonihaveområder ved Brederød (Møllehaverne), Torup og Højbjerg (Omegnens Fritidshaveforening). Alle områderne er varige kolonihaveområder. Alle tre kolonihaveområder er overnatningshaver med mulighed for overnatning i sommerhalvåret.  Kolonihaver kan enten være overnatningshaver med mulighed for at opføre et mindre hus til overnatning eller daghaver, som er nyttehaver og lignende, hvor der kun er mulighed for at opføre et redskabsskur på den enkelte havelod.

Folketinget vedtog i 2001 en lov om kolonihaver. Formålet med loven er at sikre, at kolonihaverne fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation. I medfør af loven blev alle kolonihaver i Danmark varige pr. 1. november 2001 med mindre ejeren havde meddelt Miljøministeriet, at området ikke ønskedes varigt.  Det betyder at et kolonihaveområde kun kan nedlægges efter tilladelse fra kommunen og kun hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at nedlægge kolonihaveområdet. Ved nedlæggelse af et kolonihaveområde skal der oprettes et nyt som erstatning for det gamle.     

I forbindelse med loven om kolonihaver blev Planloven også ændret så kommunerne nu har pligt til at udlægge arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaveområder i kommunen.

I Halsnæs Kommune er ca. 88 % af alle boliger parcelhuse og også mange af kommunes tæt/lav områder har haver. Derfor vurderes det ikke at være nødvendigt at udlægge nye områder.

Her kan du læse mere