Plan- og Agenda Strategi

Kommuneplan 2013 har inddraget en lang række emner fra Halsnæs Kommunes anden Plan- og Agenda 21 Strategi, der blev vedtaget af Byrådet i 2011. Det er udover emner fra de statslige interesser: Ændrede retningslinjer for placering af enkeltstående dagligvarebutikker. Øget fokus på at tiltrække borgere/ Halsnæs Kommunes forcer. Mere fokus på lokal regnvandshåndtering. Nyt muligt potentielt vådområde ved Lyngby Å i samarbejde med Hillerød Kommune. Retningslinjer for muligheder for at etablere vedvarende energianlæg. Fokus på landbrugets rolle som naturforvalter f.eks. på Arrenæs. Fastholdelse af langsigtede målsætninger for de overordnede trafikanlæg som veje og baner. Øget fokus på kulturværdier i byerne. Flere emner vil blive indarbejdet fremover, efterhånden som de processer, der er i gang nu, bliver færdige. Der arbejdes nemlig på en lang række projekter, som senere i større eller mindre omfang bliver indarbejdet i kommuneplanen senere. Her kan nævnes: Stiplan, turismestrategi, kulturmiljøprojekt, undersøgelse af bymidten i Hundested, Stålsat Kulturarvs-projektet, Projekt for bedre sammenhæng mellem Hundested by og havn, klimastrategi hvor der også ses på oversvømmelsesområder m.m., nye plejeplaner for naturområder, opsætning af infotavler for naturområder, et aktivt erhvervssamarbejde hvor kommune, forskning og virksomheder knyttes sammen, arbejde med erhvervsklynger der har særlige forcer samt sikring af kulturmiljøet i Kikhavn, Lynæs og Liseleje.

Andre kommunale planer
Der er siden 2007 udarbejdet en række kommunale planer for bestemte temaer, som alle udgør en del af grundlaget for kommuneplanen. Det er:

Vision og retningslinjer for Frederiksværk bymidte, vedtaget af Byrådet i april 2008.
Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanens rammer for Frederiksværk.

Masterplan for Hundested Havn, vedtaget af Byrådet i september 2008.
Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanens rammer for Hundested.                         

Masterplan for Hundested bymidte, der er vedtaget af Byrådet i oktober 2008.
Retningslinjerne er indarbejdet i rammerne for Hundested.

Trafikplan for Halsnæs Kommune, udarbejdet af ViaTrafik og Halsnæs Kommune, februar 2009. Trafikplanen er indarbejdet i afsnittet om trafik.

Detailhandelsanalyse der er udarbejdet af Institut for Center Planlægning i marts 2008.
Detailhandelsanalysen er indarbejdet i afsnittet om centerformål og detailhandel.

Vand - mulighed og udfordringer, Handlingskatalog, januar 2009.
Relevante dele af anbefalingerne er indarbejdet.

Plan for almene boliger i Halsnæs Kommune.
Relevante dele er indarbejdet.

Sundhedspolitik, Erhvervspolitik og Kultur & Fritidspolitik, alle fra 2011.
Relevante dele er indarbejdet i kommuneplanen.

Vandhandleplan for Halsnæs Kommune, 2012
Vandhandleplanen er pr. 1. april 2013 ikke gældende, da de statslige vandplaner skal genvedtages først. Derefter vil vandhandleplanen atter bliver retsgældende, og på baggrund af den og vandplanerne vil vandafsnittene 7.0-7.5 kunne vedtages ved et kommuneplantillæg.

Miljøministeren fastsætter de overordnede rammer for kommunens planlægning i form af regeringens landsplanredegørelse og ved landsplandirektiver mv. Region Hovedstaden udarbejder hvert fjerde år en regional udviklingsplan (RUP) samt en råstofplan. Kommunens planlægning må ikke være i strid med de overordnede planer.