Halsnæs Kommune har i sammenligning med resten af landet en overvægt af små virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen. Denne type virksomheder er ofte startet på hjemadressen i boligområder, hvor det egentlige formål er beboelse og ikke erhverv. En række af virksomhederne ønsker i disse år at flytte ud af boligområderne og ind i egentlige erhvervsområder. Kommunen vil gerne understøtte denne udvikling og udbyder derfor små erhvervsgrunde på blandt andet Ullerup Skovvej og Bogbinderivej i Hundested.

Halsnæs Kommune ønsker at udvikle området ved tennisbanerne i Frederiksværk. Det er tanken, at området skal understøtte den fremtidige erhvervsudvikling i Frederiksværk med et butikscenter og liberale erhverv. Derudover er FuglebækCentret ved Frederiksværk afsat til erhverv med særligt pladskrævende varegrupper.

Detailhandel

Butikkerne med udvalgsvarer i Frederiksværk og Hundested bymidte består i mange tilfælde af enkeltmandsvirksomheder eller butikker, som drives af et ægtepar i fællesskab. Butikkerne er som oftest ikke en del af en større landsdækkende kæde.

Detailhandelsanalysen fra marts 2008 peger på, at det er en god ide med flere kædebutikker med udvalgsvarer i kommunen. Analysen påviser også et overskud i mængden af dagligvarebutikker set i forhold til indbyggertallet i Halsnæs Kommune. Denne positive situation skyldes især  de mange sommerhusgæster, der køber deres dagligvarer i Halsnæs Kommune.

Hundested har de seneste år udviklet virksomheder, som beskæftiger sig inden for kunst og kunsthåndværk og der findes flere udøvende kunstnere, som producerer og sælger fra samme adresse. Virksomhederne henvender sig især til besøgende og turister, men også lokale lægger vejen forbi de mange nye spændende butikker.

Fremtidig erhvervsudvikling

Kommunens erhvervsudvikling vil i de kommende år afspejle sig i en satsning inden for blandt andet oplevelsesøkonomi. Oplevelses-økonomien kan eksempelvis udvikles i forbindelse med et eventuelt idræts- og aktivitetscenter placeret på Magleblik. Centeret kan både henvende sig til lokale, turister og borgere fra nabokommunerne og skal finansieres delvist gennem betalingsidræt.

Desuden er der planer om at udvikle Auderød og Melbylejren til forskellige rekreative og turistmæssige erhverv.

Halsnæs Kommune vil fortsat i høj grad være en bosætningskommune. Der er dog samtidig behov for at sikre en udvikling af de eksisterende erhverv, og der vil stadig blive udbudt nye erhvervsarealer til virksomheder i det omfang, der er ønsker herom og mulighed herfor.

I forbindelse med kommunens nyindgåede klimaaftale vil det være en vision at tiltrække virksomheder, som satser på og udvikler produkter med en bæredygtig grøn profil. Der kan eksempelvis indtænkes klimamæssige aspekter ved salg af jord, ejendomme mv. således at virksomheder, som f.eks. køber jord og ejendomme af kommunen bliver motiveret til at tage stilling til vigtige klimaspørgsmål.

Der er udarbejdet en erhvervsstrategi for Halsnæs Kommune, og der arbejdes på at styrke samarbejdet mellem erhverv, kommune og forskning gennem F5-samarbejdet.

Store dele af Halsnæs Kommune er åbent landbrugsland. Landbruget er således en stor arealforvalter i det åbne land med betydning for erhvervsudviklingen i kommunen. Se i øvrigt afsnittet om jordbrug i åbent land kapitlet.

Her kan du læse mere
Region Hovedstadens regionale erhvervsudviklingsstrategi
F5 - erhvervsnetværk f-5.dk

 

Virksomheder i kommunen

Der er omkring 31.000 indbyggere og ca. 3.000 virksomheder i Halsnæs Kommune hvilket svarer til ca. 10 indbyggere pr. virksomhed. Tallet på landsplan er ca. 7,5 dvs. at der i gennemsnit er færre virksomheder pr. indbygger i kommunen end i resten af landet. Andelen af virksomheder med 50 eller flere ansatte er ca. 1%. Kommunens andel af store virksomheder ligger her på niveau med landsgennemsnittet. 86 % af alle virksomheder i Halsnæs Kommune har under 5 ansatte.

Pendling

En stor del af indbyggerne i Halsnæs Kommune pendler dagligt ud af kommunen. Tal fra Danmarks statistik viser, at der i 2012, ud af en arbejdsstyrke på 14.100 var ca. 7.300 personer, der dagligt pendlede ud af kommunen. Dermed var der ca. 6.800 personer som både boede og arbejdede i Halsnæs  Kommune. Samtidig var der ca. 2.100 personer som pendlede ind i kommunen, altså var der en nettopendling ud af kommunen på omkring 5.200 personer. Arbejdsløsheden i kommunen lå i begyndelsen af 2013 på 6,7 %, hvor den på samme tidspunkt lå på 5,8 i resten af landet.