Se kortet i stort format.

Kort 6.2

Højspændingsledninger og naturgasnet

6.2.1 Der udlægges ikke nye arealer til højspændingsledninger og naturgasnet i Halsnæs Kommune.

Master

6.2.2 Halsnæs Kommunes vejledning for opsætning af telemaster og mobilantenner skal danne udgangspunkt for opsætning af master og antenner. Se bilag 3.

Vindmøller

6.2.3 Der kan kun lokalplanlægges for udskiftning eller nyopstilling af store møller inden for det udpegede vindmølleområde ved Torup.

6.2.4 Der kan maksimalt opstilles 3 møller ved nyopstilling eller udskiftning, og de skal placeres på en ret linje med samme indbyrdes afstand.  

6.2.5 Vindmøller i en gruppe skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning, omdrejningstal, navhøjde og rotordiameter.  

6.2.6 Den enkelte vindmølles totalhøjde må, indtil en analyse giver mulighed for at ændre retningslinjen gennem et kommuneplantillæg, ikke overstige 70 m, og forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være 1:1 (+/- 10 %)

6.2.7 Der må ikke udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse omkring udlagte vindmølleområder, med mindre kommunen ved undersøgelser har godtgjort, at der ikke er uacceptable visuelle, miljømæssige eller sikkerhedsmæssige gener forbundet hermed. 

6.2.8 Vindmøller må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. 

6.2.9 Vindmøller må ikke opstilles nærmere skel mod jernbanestrækninger end 1,0 gange møllens totalhøjde.

6.2.10 Vindmøller må ikke placeres nærmere overordnede og vigtige veje end 1,0 gange møllens totalhøjde, dog mindst 250 meter fra overordnede veje. Vindmøller må heller ikke placeres direkte i vejens sigtelinie, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Afstanden måles fra yderste kant af vejarealet eller en eventuel vejbyggelinje og til yderkant af mølletårn.

6.2.11 Vindmøller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for højspændingsledninger på mindst møllens totalhøjde.

6.2.12 Ved placering af store vindmøller mindre end 2,5 km fra en eksisterende vindmøller eller andet vindmølleområde skal redegørelsen for planforslaget særligt belyse den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for ubetydelig.

6.2.13 Husstandsvindmøller kan kun opstilles uden for de udpegede vindmølleområder. Husstandsvindmøller må være maksimalt 25 meter høje.

6.2.14 Husstandsvindmøller kan efter en konkret vurdering og på baggrund af en landzonetilladelse opstilles, såfremt de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme. 

6.2.15 Placering af husstandsvindmøller i områder, der er udpeget som værdifulde landskaber eller interesseområder for kulturhistorie, biologi og geologi kan tillades efter en konkret vurdering, såfremt landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes.

6.2.16 Halsnæs Kommunes kystkiler skal friholdes for husstandsvindmøller. Husstandsmøller kan placeres inden for kystnærhedszonen efter en konkret planlægningsmæssig og funktionel vurdering. Der skal bl.a. redegøres for møllens eventuelle indvirkning på kystlandskabet. 

6.2.17 Hvis der placeres husstandsvindmøller i internationale fuglebeskyttelses- og habitatområder, skal der redegøres for vindmøllens eventuelle påvirkning af områdets plante- og dyreliv. Hvis der bliver placeret en husstandsvindmølle inden for en randzone på op til 800 meter fra et internationalt beskyttelsesområde, skal der redegøres for vindmøllens eventuelle påvirkning af områdets dyre- og planteliv. 

6.2.18 Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske, hvis møllernes fysiske udseende ikke ændres væsentligt. 

6.2.19 I områder hvor der er overordnede radiokædeforbindelser  eller hvor maritime radioanlæg er placeret vil tilladelse til opstilling af vindmøller både udenfor og indenfor de udpegede vindmølleområder bero på en konkret vurdering af om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Oplysninger herom kan fås hos IT-og Telestyrelsen. 

Spildevand

6.2.20 Retningslinjerne i Regionplan 2005, kapitel 5 om grundvand, spildevand samt vandløb, søer og kystvande er gældende indtil den statslige vandplan træder i kraft. 

6.2.21 Ved planlægning for byggeri og befæstede arealer skal der sikres arealer til nedsivning eller "kontrollerede" oversvømmelser.

6.2.22 Ved udlæg af nye byområder og byomdannelse skal risiko for oversvømmelser og problemer med at bortlede vand vurderes. Det skal gennem lokalplanlægning sikres, at nedsivning/bortledning af regnvand kan ske på en forsvarlig måde.

6.2.23 Ved udlæg af nye byområder og byomdannelse skal der udlægges arealer, der kan være med til at forsinke regnvand. Det kan f.eks. være regnvandssøer/bassiner, udnyttelse af bynære engområder eller lignende.  

6.2.24 Vandet kan være med til at styrke naturkvaliteten og de rekreative naturmæssige værdier, og skal derfor indarbejdes ved planlægning af nye byområder og byomdannelse.

Varme

6.2.25 Omkring eksisterende og planlagte kraftværker, kraftvarmeværker og fjernvarmeværker over 100 MW indfyret effekt samt omkring virksomheder, der er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen, må der ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse inden for en afstand af 500 meter, med mindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer. For anlæg mellem 30 MW og 100 MW er den tilsvarende afstand 200 meter.

Affaldsbehandling

6.2.26 Lossepladsen ved Frederiksværk Affaldscenter ophørte med udgangen af juni 2009, hvorefter området senere skal overgå til rekreative formål. Lossepladsen skal fortsat overvåges. 

Forurenet og ren jord

6.2.27 Anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller deponerer forurenet overskudsjord, må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige kommuneplanmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

6.2.28 Der må i den kommunale planlægning ikke udlægges arealer, således at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og deponeringsanlæg for forurenet jord bliver mindre end 500 m, med mindre det ved undersøgelser godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

Biogasanlæg

6.2.29 Der udlægges ikke arealer til fælles biogasanlæg i Halsnæs Kommune, da der ikke er potentiale herfor. Der kan efter en konkret vurdering af landskab-, natur-, kultur- og grundvandsværdierne gives tilladelse til placering af gårdbiogasanlæg til behandling af husdyrgødning.

Andet

6.2.30 Bygninger og master højere end 100 meter må ikke etableres, før der er indhentet tilladelse fra Statens Luftfartvæsen.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk. 5.

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlaget er fastholdt i forhold til Kommuneplan 2009. Fingerplan 2013 beskæftiger sig ikke med tekniske anlæg inden for det øvrige hovedstadsområder, hvor Halsnæs er beliggende. For retningslinjer der vedrører vandtemaerne henvises endnu til Regionplan 2005 kapitel 5. Når de statslige vandplaner er vedtaget, ophæves regionplanens retningslinjer. Der vil til den tid komme et kommuneplantillæg, som fastlægger alle retningslinjerne for håndtering af vand - have, søer, vandløb, grundvand med mere på baggrund af kommunens vandhandleplanen. Kommuneplan 2013 henviser til retningslinjer for telemaster og mobilantenner.