Vand

Kapitlet Vand indeholder de temaer, der handler om vand i Halsnæs Kommune.
Temaerne i kapitlet er:

  • Vand generelt, der fortæller om sammenhæng med øvrig planlægning, kommuneplanen, spildevandsplanen og Natura-2000 handleplaner
  • Vandløb, der handler om vandløbstilstande og udviklingspotentialer
  • Spildevand, der handler om at reducere risikoen for overløb og belastning af vandmiljøet i den forbindelse
  • Søer, der kun omfatter Arresø, hvorfor det er målet at reducere belastningen for på længere sigt at få en god tilstand i søen
  • Kystvande, der handler om badevand og de nære kystvandes tilstand
  • Grundvand, der handler om at sikre grundvandet
  • Lavbundsområder, der handler om lavtliggende områder, der gennem naturgenopretning vil kunne retableres
  • Klimasikring, der handler om at forholde sig til oversvømmelser, bortledning og forsinkelse af vand med mere

Kapitlet omhandler alle de vandafsnit, der har været i Regionplan 2005 og som via statens vandplaner og Halsnæs Kommunes vandhandleplan er revideret. Desuden er der lavbundsafsnittet, der er flyttet fra "Åbent land" kapitlet og endelig et nyt afsnit om klimasikring.

Kapitlet Vand er gennem Kommuneplantillæg nr. 4 suppleret med afsnittene Generelle retningslinjer, Vandløb, Spildevand, Søer, Kystvande og Grundvand.