Ældre

Se kortet i stort format.

I Halsnæs Kommune er der tre plejecentre fordelt på fem matrikler: Arresø Plejecenter, Løvdalen og Humlehaven, Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken og Solhjem samt Hundested Plejecenter. I alt er der 237 permanente plejeboliger. Plejecentrene rummer i alt 25 midlertidige døgnpladser fordelt med: Hundested Plejecenter, der har 15 midlertidige døgnpladser og fem akutpladser og Arresø Plejecenter, der har 5 midlertidige døgnpladser målrettet demensramte og udadreagerende borgere. Herudover er det 344 ældreboliger fordelt rundt i kommunen.

Sundhedshuset, der blev taget i brug i 2013, rummer en del af Hjemmeplejen samt Træning og Aktivitet. Det er fordelt på to matrikler på hhv. Torvegade 10 i Frederiksværk og Søndergade 81 i Hundested.

Aktivitetsfaciliteter

Halsnæs Kommune har to aktivitetshuse, "Paraplyen" i Frederiksværk og "Gubben" i Hundested. De to aktivitetssteder er fortrinsvist drevet af frivillige ældre og tilbyder mange forskellige ugentlige aktiviteter som for eksempel gymnastik. Formålet med husene er at styrke de ældres muligheder for at øge det sociale netværk samt at udvikle viden indenfor nye områder. De ældre kan på den måde få hjælp til bedre at udnytte egne ressourcer og til at bevare funktionsniveauet længst muligt.

Nye tiltag

Der er sket en opgaveglidning fra hospitalerne til kommunerne i de senere år, og tendensen er stigende. Der er derfor behov for at opprioritere rehabilitering på de midlertidige døgnpladser og i den opfølgende indsats i hjemmesygeplejen. Der arbejdes med hverdagsrehabilitering i forhold til borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. På plejecentrene implementeres Leve-bo tankegangen, hvor blandt andet borgerinddragelse og rehabilitering er et af temaerne. For at dæmme op for den øgede udgift i forhold til medfinansiering af sundhedsudgifterne i Halsnæs Kommune, er der iværksat en række nye tiltag: fremskudt visitation på Nordsjællands Hospital, fem akutpladser, sygeplejeklinik i sundhedshuset samt en hospitalskoordinator, som har fokus på de borgere, som indlægges på hospitalet og som ikke modtager indsatser fra kommunen.