Se kortet i stort format.

Områdernes afgrænsninger refererer til kortet ovenfor 

Halsnæs

Landskabet veksler mellem stærkt kuperet bakkeland og store jævne lavtliggende områder (Littorinaflader). Ofte afgrænses de to landskabselementer af stejle skrænter. For at fastholde de landskabelige særpræg er det vigtigt at friholde de tilbageværende åbne littorinaflader og skræntdannelser for bebyggelse, anlæg, tilplantning og tilgroning, ligesom det er vigtigt at fastholde landsbyernes sluttede præg og afgrænsning mod det åbne land. Torup Kirke er et karakteristisk kulturelement. Derfor bør ind- og udsynet fra kirken fastholdes. Desuden skal den landskabelige forbindelse mellem kyst og bagland i de få resterende, ubebyggede kiler langs Kattegatkysten friholdes for bebyggelse og anlæg. 

Melby overdrev

Landskabet er domineret af hævet havbund (littorinaflade). Området er Nordsjællands største sammenhængende hedeareal. Skal området særlige landskabelige karakteristika bevares er det vigtigt, at området friholdes for bebyggelse og anlæg samt tilplantning og tilgroning og at den særlige vegetation sikres ved naturpleje.

Arrenæs

Landskabet er domineret af en tydelig randmoræne, der danner skarpe kontraster til de helt flade landskabselementer: Roskilde fjord, Arresø og den nord for liggende flade hævede havbund. For at fastholde Arrenæs særlige landskab bør de karakteristiske bakker og skræntdannelser friholdes for tekniske anlæg, bebyggelse og skovrejsning. Landskabskilen fra Thorsbakke til Roskilde Fjord og de åbne landbrugsarealer, der skråner ned mod Arresø og littorinafladen, bør friholdes for bebyggelse, anlæg, tilplantning og tilgroning. Afgrænsning af Sonnerup landsby bør fastholdes. Vinderød Kirke er et karakteristisk kulturelement. Derfor bør ind- og udsynet fra kirken fastholdes.

Havelse - Strø Bjerge

Området er et bakket randmorænelandskab, hvor randmorænens bakkeformationer fremstår særligt tydelige ved Havelse Ås dalsider og langs Roskilde Fjord, hvor randmorænen fremstår som stejle kystklinter. Syd for Ølsted findes Strø Bjerge, der er den længste, højeste og bedst bevarede ås i Nordsjælland. For at fastholde det karakteristiske landskab i Havelse - Strø Bjerge, er det vigtigt at fastholde landsbyernes afgrænsning mod det åbne land, sikre udsigterne over Roskilde Fjord og de tilbageværende ubebyggede strækninger langs fjorden for bebyggelse, anlæg og tilplantning. Strø Bjerge er særlig sårbar overfor tilgroning, så det store udsyn over det åbne land fra åsen fastholdes. Engstrækningen på den hævede havbund langs Havelse Å sikres ved græsning.

Syd for Arresø

Landskabet er karakteriseret ved lavtliggende områder af hævet havbund (littorinaflader) med store mosedannelser som for eksempel Nørremosen, Kregme Mose og Ølsted Mose. Skal det landskabelige særpræg bevares, er det vigtigt at friholde landbrugsarealerne ved Kregme for bebyggelse, anlæg, tilplantning og tilgroning, fastholde landsbyernes afgrænsning mod det åbne land og sikre eng- og mosestrækningerne langs Lyngby Å. Kregme Kirke er et karakteristisk kulturelement. Derfor bør ind- og udsynet fra kirken fastholdes.