Værdifulde landskaber omfatter særlige egnskarakteristiske landskaber, som er upåvirkede af indgreb.

Værdierne i landskabet knytter sig til forskellige landskabelige elementer som for eksempel terrænformer, naturområder og kulturelementer. Det er vigtigt både at bevare de enkelte landskabers særlige karakteristika og bevare mange forskellige landskabstyper, så der er variation i oplevelsesmulighederne.

Mange terrænformer er dannet i forbindelse med den sidste istid, hvor isen har formet landskabet så terrænet nogle steder er stærkt kuperet, andre steder er småbakket og enkelte steder er helt fladt. Andre terrænformer skyldes vejr og vind. I Halsnæs Kommune kan man se mange forskellige terrænformer. På Halsnæs ses hævet havbund og storbakket moræne, landskabet på Arrenæs er domineret af randmoræne, mens området lige nord for er en flad hævet havbund. Ved Kattegatkysten har havet eroderet kysten, så der dannes stejle klinter og vinden blæser sandet sammen i klitter. Ved Roskilde Fjord er kysten fra Frederiksværk til Havelse Å præget af randmoræner, der visse steder er eroderet, så der er dannet klinter.

Til de forskellige terrænformer knytter sig forskellige naturtyper som for eksempel strandenge, overdrev, moser og søer. Skove og store søer som for eksempel Arresø er i sig selv markante elementer i landskabet.

Her kan du læse mere