Se kortet i stort format.

Kort 5.8

5.8.1 Råstofindvinding skal som hovedregel foregå inden for indvindingsområderne i Graveområde Ølsted. Indvindingsområderne kan ikke udlægges til andre formål, der vanskeliggør senere råstofindvinding.

5.8.2 Tilladelse til råstofindvinding under grundvandsspejl kan gives på baggrund af en konkret vurdering.

5.8.3 Der gives ikke nye tilladelser til at indvinde råstoffer i kildepladszoner.

5.8.4 Råstofindvinding kan undtagelsesvis foregå uden for de udlagte råstofindvindingsområder, men kun hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige overordnede eller kommuneplanmæssige interesser.

5.8.5 En eventuel tilladelse uden for de udlagte råstofindvindingsområder kan kun gives med samtykke fra Regionsrådet.

5.8.6 Af hensyn til risikoen for grundvandsforurening skal færdiggravede arealer efterbehandles til ikke forurenende rekreative formål, naturformål, ekstensiv landbrugsdrift eller skov, der ikke udgør nogen forureningsrisiko.

5.8.7 Ved efterbehandling af råstofgrave, der helt eller delvist ligger i et beskyttelsesområde, kan det pålægges indvinder at efterbehandle til formål, der er forenelige med de konkrete landskabs-, natur- og kulturværdier i området.

5.8.8 Nye golfbaner og andre arealkrævende fritidsanlæg, der kræver bygninger, kan anlægges, og eksisterende kan udvides i efterbehandlede råstofgrave, når det sikres, at anlægget ikke sprøjtes, gødskes eller på anden måde forurener grundvandet, og det sker i henhold til retningslinjerne for friluftsanlæg.

5.8.9 Efterbehandling af færdiggravede arealer skal respektere de geologiske og landskabelige interesser samt anvendelsen af de omkringliggende landskab. Se også afsnittene Geologi og Værdifulde  landskaber.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for geologi er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk.1, nr.16.

Udpegningsgrundlag

Arealudpegningerne er konsekvensrettet i Kommuneplan 2013, da Naturstyrelsens udpegning af de nationale geologiske interesseområder er ændret. De øvrige hidtil udpegede områderer, er nu områder med specifik geologisk bevaringsværdi. I Kommuneplanen er de geologiske beskyttelsesinteresser beskrevet i et særskilt afsnit med retningslinjer og kort.