Region Hovedstaden har udarbejdet Råstofplan 2012. Planen har været i høring fra 12. december 2012 til 28. februar 2013 og er endeligt vedtaget 14. maj 2013. Råstofplan 2012 er revideret i indhold, ligesom en række graveområder er blevet undersøgt nærmere og deres afgrænsning revideret.

For Halsnæs Kommune betyder det, at de hidtidige fire graveområder for råstoffer i området syd for Ølsted er reduceret til tre på i alt 57ha mod hidtil 98 ha. Råstofforekomsterne består primært af sand og en mindre mængde grus. De to graveområder er kortlagt, mens C3 ikke er endnu. Forekomsterne er vurderet til 3.400.000 m³ mod hidtil 6.200.000 m³.

I løbet af de kommende fire år er det håbet, at Region Hovedstadens også får kortlagt det sidste graveområde i Halsnæs Kommune.

I 2013 er der to aktive råstofgrave i område C1 og C4, og der er givet tilladelse til udvidelse af den i område C1, så den omfatter hele graveområdet. Der har tidligere været indvundet råstoffer mange andre steder i kommunen, især omkring Ølsted til gasbetonproduktion og på Arrenæs. Arealerne er nedlagt som graveområder af beskyttelsesmæssige hensyn.

Indvinding af råstoffer vil altid være et voldsomt indgreb i landskabet, som efter endt indvinding efterlades med store huller, hvor der i mange tilfælde også vil opstå naturlige søer. Der er i dag i praksis ikke mulighed for at tilføre ren jord til efterbehandling, når råstofindvindingen er slut, da jordforureningsloven kun i meget få tilfælde giver mulighed for dispensation til det. Det er regionen, der er myndighed på dette område. Efterbehandling af området skal derfor ske ved at forme graven på en fornuftig måde og dække af med den overjord, der bliver rømmet af, inden indvindingen går i gang. Det bør sikres, at råstofområder efter endt gravning kan indrettes til rekreative formål.

Da råstoffer er en vigtig ressource i forbindelse med stort set alle bygge- og anlægsarbejder, og de udlagte graveområder ikke indeholder ubegrænsede ressourcer, må der nødvendigvis ske en afvejning af behovet for råstoffer og hensynet til natur- og landskabsværdier i de områder, hvor der graves.

Her kan du læse mere