Retningslinjer

Se kortet i stort format.

Kort 5.10

5.10.1 Kystnærhedszonen omfatter landzone, byzone og sommerhusområde indtil 3 km fra kystlinien. Afgrænsningen i Halsnæs Kommune fremgår af kortet ovenfor.

5.10.2 I kystnærhedszonen må der ikke placeres anlæg eller bebyggelse på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet. Undtaget herfra er trafikhavne og andre overordnede trafik- og forsyningsanlæg. Trafik- og forsyningsanlæg samt lystbådehavne skal vurderes i hvert enkelt tilfælde og i forhold til kommuneplanens øvrige retningslinjer eller særlig kystbeskyttelse.

5.10.3 I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone) og sommerhusområder, der ligger lige ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i forbindelse med planlægningen ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på at:
- ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed
- der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og naturinteresser på de omgivende arealer
- der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at
- offentligheden sikres adgang til kysten.

5.10.4 I lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzone, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkninger af kystlandskabet. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

5.10.5 Halsnæs Kommunes kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnærhed. I den 3 km kystnærhedszone må der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

5.10.6 Ny byzoneudlæg til boligbebyggelse i kystnærhedszonen skal fastholdes til helårsbeboelse. I den 3 km kystnærezone må der kun planlægges for anlæg og byggeri, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering.

5.10.7 Befolkningens adgang til de kystnære områder skal sikres og styrkes.

5.10.8 Planlægning for Hundested Nordhavn skal tage udgangspunkt i Masterplan for Hundested Havn (Halsnæs Kommune 2008). I forbindelse med lokalplanlægning eller anden projektplanlægning skal det vurderes, hvilken indvirkning fremtidigt byggeri har på kystlandskabet.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Kystnærhedszonen er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk. 1 nr. 18, § 11e, stk. 1 nr. 7, § 11f, stk. 2 samt § 5a, stk. 1 og § 5b.

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlaget er videreført uændret fra Kommuneplan 2009.