De danske kyster er enestående i Europa på grund af deres variation. Det er derfor af national og international interesse, at de danske kyster bevares. For at beskytte kystområderne er der afgrænset en kystnærhedszone på ca. 3 km fra kysten i landzone og sommerhusområder, hvor der gælder særlige regler for planlægningen. Formålet med kystnærhedszonen er at søge at friholde kystområderne for yderligere bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed, for at sikre at de åbne kyster forsat udgør en væsentlig landskabs- og naturresurse.

Kystnærhedszonen

Næsten hele Halsnæs Kommune ligger inden for den 3 km brede kystnærhedszone. Kun den yderste del af Arrenæs samt området vest for Grimstrup og Lille Havelse ligger udenfor kystnærhedszonen. De to største byer Frederiksværk og Hundested, ligger begge direkte ud til kysten. Kystlandskabet består dels af fjordlandskaberne ned mod Roskilde Fjord og Isefjorden og dels af Kattegatkysten på den nordlige del af Halsnæs. Begge kysttyper, er karakteristiske for det danske kystlandskab. Den kystnære beliggenhed betyder, at der ved planlægning af nye byområder, byggeri og anlæg mm. inden for kystnærhedszonen skal gives en særlig planlægningsmæssige eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone. Udvikling indenfor kystnærhedszonen er ikke udelukket, men det kræver en meget grundig planlægning.

Kystkiler

Kystkiler er åbne grønne områder, der går ned til kysten og forbinder kystområderne med baglandet. Ofte ligger kystkilerne som de sidste åbne områder langs en ellers bebygget kyststrækning og giver mulighed for at fornemme nærheden til kysten fra eksempelvis byområder, veje og det åbne land. En del steder dyrkes kystkilerne landbrugsmæssigt.

Kystkilernes er i kommuneplanen udlagt som regionale friluftsområder for det almene (uorganiserede) friluftsliv, se afsnittet om friluftsformål.

Kystkilerne har regional betydning som friluftsområder for indbyggerne i hele Hovedstadsområdet. I kystkilerne må der blandt andet ikke opføres bebyggelse eller anlæg til beboelse, erhverv eller andre bymæssige aktiviteter eller anlæg til organiserede friluftsformål, der kan begrænse befolkningens adgang til og benyttelse af kystkilerne til almene friluftsformål. I forbindelse med planlægning og administration af kommuneplanens retningslinjer og anden lovgivning skal den rekreative anvendelse af kystkilerne gå forud for andre interesser.

Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen er en forbudszone der er fastlagt i medfør af Naturbeskyttelsesloven. Formålet er at sikre og bevare åbne kyster. Strandbeskyttelseslinjen er principielt 300 m fra landvegetationen på det tidspunkt, den blev fastlagt, men i sommerhusområder er strandbeskyttelseslinjen kun 100 m, ligesom den er mindre end 300 m i områder med bebyggelse helt ned til kysten. Den konkrete afgrænsning af Strandbeskyttelseslinjen kan ses på Miljøportalen. Inden for Strandbeskyttelseslinjen må tilstanden ikke ændres. Det betyder, at der ikke må opføres ny bebyggelse som for eksempel skure, carporte, master, campingvogne eller tilbygninger til eksisterende bygninger. Bygningers ydre fremtræden må heller ikke ændres. Desuden må der ikke udstykkes, gennemføres terrænændringer, beplantes eller hegnes. Eksisterende lovlig landbrugsdrift indenfor Strandbeskyttelseslinjen er tilladt. Det er dog ikke tilladt at tilplante med eksempelvis frugtbuske eller juletræer, selv om det sker i forbindelse med en  landbrugsmæssig drift. Også plantning af læhegn og etablering af vildremiser er omfattet af forbuddet. Det er dog tilladt at genplante og udskifte eksisterende læhegn, lige som det er tilladt at gentilplante på  skovarealer. For en nærmere gennemgang henvises til vejledningen om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone eller til Miljøcenter Roskilde, der administrerer bestemmelserne om Strandbeskyttelseslinjen.

Nye aktiviteter inden for

kystnærhedszonen

Halsnæs Kommune har gennemgået de gældende arealreservationer til byformål, der ligger indenfor kystnærhedszonen. De lokalplanlagte byzoneområder, byudviklingsområder og sommerhusområder i kystnærhedszonen vurderes forsat at være aktuelle. På længere sigt vil nye byudviklingsarealer søges placeret bag eksisterende byområder, så de ikke påvirker kystlandskabet.

Der findes en række sommerhusområder, hvor en del af området er udpeget som kystkile, og derfor ikke kan bebygges. Det bør overvejes, om det vil være muligt at tilbageføre områderne til landzone. En tilbageførsel til landzone vil kræve en forudgående dialog med de berørte lodsejere.

Der er i 2008 udarbejdet en Masterplan for Hundested Havn og en Helhedsplan for Hundested bymidte. Masterplanen for Hundested Havn muliggør en udbygning med boliger umiddelbart nord for lystbådehavnen. Intentionerne i planen er at styrke kulturindholdet på havnen, ligesom der gives mulighed for hotelvirksomhed på havnen. Et andet centralt punkt i planen er at skabe en bedre forbindelse mellem havnen og bymidten. Al fremtidig udvikling på Hundested Havn sker inden for de eksisterende bolværker. I forbindelse med udarbejdelse af Masterplan for Hundested Havn er der udarbejdet en række volumenstudier og visualiseringer. Masterplanen er ikke udarbejdet på baggrund af et konkret projekt, hvorfor placeringen af bygningerne og dermed indvirkningen på kystlandskabet ikke kan analyseres færdigt, før der er truffet beslutning om et konkret bebyggelsesforslag for området. Kommuneplan 2013 stiller derfor krav om, at der i forbindelse med lokalplanlægning eller anden projektplanlægning foretages en vurdering af indvirkningen på kystlandskabet.   

I Hanehoved findes et mindre byzoneområde, som i Regionplan 2005 er udlagt til kystkile, som primært skal anvendes til aktiviteter for det almene (uorganiserede) friluftsliv, og hvor der ikke må opføres bebyggelse.

Også for mindre anlæg som for eksempel opstilling af husstandsvindmøller skal der gives en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. Dette sker med en konkret vurdering af det enkelte byggeri eller anlæg, typisk i forbindelse med en landzonetilladelse.