Se kortet i stort format.

Kort 5.2

5.2.1 Indenfor de områder, der er udpeget som værdifulde kulturmiljøer eller kulturmiljøer må tilstanden eller arealanvendelsen af særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller mulighed for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedringer af områderne landskabs-, natur- eller kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

5.2.2 Tilstanden og arealanvendelse i de værdifulde kulturmiljøer eller kulturmiljøer må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

5.2.3 Indenfor de værdifulde kulturmiljøer og kulturmiljøer i landzone må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg udover det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri eller inddrages arealer til byudvikling, råstofgravning eller placering af ren jord. Bygninger og anlæg indenfor beskyttelsesområderne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabsværdierne.

5.2.4 I områder der er udpeget som kulturmiljøer i både by- og landzone skal de karakteristiske, oprindelige træk tilstræbes bevaret, og eventuelt nybyggeri, anlæg med videre skal ske på baggrund af en lokalplan. Eventuel lokalplanlægning skal have til formål at bevare kulturmiljøerne og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre vigtige elementer i det omgivende landskab/ bylandskab.

5.2.5 Inden for værdifulde kulturmiljøer, der samtidig er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til konkrete landskabsværdier jf. afsnit 5.8 om råstofindvinding.

5.2.6 Indenfor de værdifulde kulturmiljøer, kulturmiljøer og særlige landsbyer skal muligheden for adgang, oplevelse og forståelse styrkes under hensyntagen til områdernes sårbarhed.

Forhold omkring VVM for husdyrhold og konsekvenser for friluftsinteresser håndteres ifølge VVM-lovgivningen. Der skal ved en konkret afgørelse en tilladelse eller fastsættelse af konkret tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden eller anlægget ikke er til gene for oplevelse af områdernes særlige værdier.

5.2.7 I det øvrige landområde udenfor de udpegede værdifulde kulturmiljøer skal kulturhistoriske helheder i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper. Visse naturtyper skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.

5.2.8 Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser gælder yderligere, at byggeri, anlæg og skovplantning kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.

5.2.9 I de særlige landsbyer, i de historiske bebyggelsesstrukturer og i de øvrige landsbyer skal de karakteristiske, oprindelige træk tilstræbes bevaret, og eventuelt nybyggeri, anlæg mv. skal ske på baggrund af en lokalplan. Eventuel lokalplanlægning skal have til formål at bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.

5.2.10 I udpegede kulturområder i by skal ny bebyggelse tage hensyn til de bevaringsværdige huse i området. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse  og bymiljø hvad angår bygningens placering, udseende og materialer.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for kulturhistorie er fastsat i medfør af Planlovens § 11a stk.1, nr.14. 

Udpegningsgrundlag

Arealudpegningerne af kulturhistorisk interesse områder og kirkeomgivelser er overført uændret fra Kommuneplan 2009