De geologiske interesser knytter sig til lokaliteter og områder, hvor der er mulighed for særligt tydeligt at opleve landskabets geologi og dannelse helt frem til i dag.

Det drejer sig dels om enkeltlokaliteter som for eksempel grusgrave, hvor undergrundens struktur kan studeres samt kystklinter og skrænter, der viser det naturlige profil. I Halsnæs Kommune er kysten fra Hundested til Kikhavn udpeget som kystklint af national geologisk interesse. Derudover er klinterne ved Lynæs og St. Karlsminde udpeget som enkelt lokaliteter af geologisk interesse.

Ud over enkeltlokaliteter knytter de geologiske interesser sig til større sammenhængende områder, hvor der er mulighed for særligt tydeligt at opleve markante landskabsdannelser og terrænformer.

Strø Bjerge er et eksempel på et større område, der er udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Strø Bjerge er en ås, der er dannet under sidste istid. Åsen er dannet ved, at smeltevandfloder i isen har aflejret sand og grus. Da isen smeltede væk, blev sandet og gruset afsat til et langstrakt bakkestrøg. Åsen er med sine 7 km den længste og bedst bevarede åsformation på det nordlige Sjælland. En mindre del af åsen ses syd for Ølsted, mens hovedparten af åsen ligger i Hillerød Kommune.

Området ved Melby Overdrev, Tisvilde Hegn, Asserbo og Vinderød er et andet eksempel, hvor man tydeligt kan se landskabets dannelse fra istiden til i dag. Området var i istiden et sund, der forbandt den daværende Arrefjord og nuværende Roskilde Fjord med Kattegat, det såkaldte Brødemosesund. Flere steder ses de tidligere (fossile) kystskrænter, der i dag ligger inde i landet. Området har desuden i 1500-1700-tallet været udsat for sandflugt, der efterlod metertykke lag af sand i området. Flere steder ses klitter fra sandflugten - blandt andet lige nord for Arrenakke.

Geologiske interesseområder i fremtiden

Udpegningerne er opdateret i forbindelse med Kommuneplan 2013. På længere sigt ønskes en større opdatering af afsnittet. I Halsnæs Kommune er der flere steder mulighed for at opleve randmorænelandskaber, der er dannet ved at isen under istiden har skubbet en vold af sand og grus foran sig. Det bakkede landskab langs Roskilde Fjords kyst fra Ølsted Strand til Frederiksværk er et geologisk spændende område med en randmoræne, der visse steder er eroderet til stejle kystskrænter - for eksempel ved Hvide Klint. Det bør også undersøges, om Hyllingebjerg har potentiale for at blive udpeget som geologisk interesseområde. I det hele taget vurderes det, at Halsnæs Kommune rummer geologiske værdier, der ikke i dag er udpeget som geologisk interessante områder.  Ud fra en uddannelsesvinkel bør det undersøges, om der er færdiggravede grusgrave, hvor det er muligt at få et særligt indblik i kommunens geologi eventuelt kombineret med en rekreativ anvendelse. En ændring af udpegningsgrundlaget vil kræve en nærmere analyse af geologien i kommunen.

Her kan du læse mere

  • Landskabsbeskrivelse, Frederiksborg Amt 1992
  • Beskyttelsesinteresser i det åbne land, Hovedstandens Udviklingsråd, december 2006
  • BeskytGIS
  • Kort over værdifulde geologiske områder – findes på http://www.blst.dk/Landskab/Geologiskeinteresser - findes pt. ikke for Region Hovedstaden