Se kortet i stort format.

Områdernes numre refererer til kortet ovenfor 

K1 Hesselø (Natura2000)

Hesselø's isolerede beliggenhed har haft stor betydning for bevarelsen af områdets naturindhold. De centrale dele af øen udgøres af et morænelandskab, der rummer såvel overdrev, våde enge, rigkær som næringsrige vandhuller. Flere af vandhullerne er ynglesteder for den sjældne grønbroget tudse. Langs kysten findes stedvis en bræmme af strandengsvegetation, og i et enkelt område er der klitdannelse med sammenhængende vegetation. De store, gamle rullestenstrandvolde omkring øen rummer desuden en spændende og artsrig vegetation. Hér yngler Europas største enkeltbestand af Spættet sæl. Hesselø er desuden en vigtig fuglelokalitet, bl.a. for alkefuglen Tejst. Endvidere passerer enorme mængder af trækfugle årligt øen.

K2 Havet mellem Hundested og Rørvig (Natura2000)

Det marine område mellem Hundested og Rørvig med store sandbanker er af national stor betydning for edderfugle og andre dykænder. Disse fugle samles hér i store koncentrationer, primært ved isvinter. Dette skyldes områdets udstrakte lavvandede områder med sandbanker, kystlaguner, bugter og vige og deres indhold af vidstrakte flader med ålegræs. Hér findes desuden store mængder af blåmuslinger. Sammen udgør områderne gode spisekamre for en stor mængde af vandfugle.

K3 Området ved Arresø (Natura2000)

Området omfatter Danmarks største sø, Arresø, samt skovene Arresødal Skov, Auderød Skov og Sonnerup Skov. Arresø er lavvandet og næsten overalt med bredzoner af rørskov. Området indeholder en række internatonale beskyttede arter og naturtyper. Af arter drejer det sig bl.a. om Skæv vindelsnegl og Stor vandsalamander, samt fuglearterne Rørdrum, Stor skallesluger, Rørhøg og Fiskeørn. Af naturtyper drejer det sig om en række skovnaturtyper samt, især på Arrenæs, udbredte forekomster af botanisk meget værdifulde enge og overdrev.

K4 Melby Overdrev og Tisvilde Hegn (Natura2000)

Området omfatter Tisvilde Hegn, Asserbo Plantage, Liseleje Plantage og Melby Overdrev. Hér i området er store dele dækket af flyvesand. Skovfyren er det mest dominerende træ i plantagerne, men hvor bunden er fugtig og sandlaget tyndt, har Birk, Eg og Bøg dog kunnet trives. Melby Overdrev er et af Sjællands største og mest uspolerede hede/klitområder. Melby Overdrev rummer fine lysåbne naturområder med en meget artsrig og værdifuld vegetation. På Melby Overdrev vokser bl.a. Bakke-gøgelilje, Hede-melbærris, Plettet gøgeurt, langt over 1000 Nikkende Kobjælder samt den meget sjældne Lyng-silke. Desuden er Melby Overdrev kendt for mange sjældne insekter.

K5 Roskilde Fjord (Natura2000)

Den stærkt forgrenede Roskilde Fjord opstod efter sidste istid, da havet trængte ind over det bakkede morænelandskab og oversvømmede dets laveste dele. I dag står de gamle havskrænter mange steder stejlt afskårne med en smal bræmme af hævet havbund ned mod den nuværende strandkant. De endnu ikke tilgroede overdrev på disse skrænter, rummer en unik flora, med bl.a. forekomst af kommuneblomsten Grenet Edderkopurt. Fjorden er domineret af store områder med lavvandede bugter og vige samt sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand. Denne rige variation medfører meget gode føderessourcer for en lang række vandfugle.

K6 Lyngbakkerne

På Halvøen Halsnæs findes en række kerneområder, herunder Storebjerg- og Lillebjergområdet samt Magasingrunden, tilsammen kaldet Lyngbakkerne. Dette bynære område rummer store uspolerede græs- og lynghedelandskaber med karakteristisk flora og fauna. Områdets flora er truet af tilgroning og urbanisering samt indvandring af Rynket rose. Dele af området er fredet. 

K7  Spodsbjerg overdrev og Skuldevigskrænterne   

De kystnære afgræssede overdrevs-områder ved Spodsbjerg samt skrænterne langs Skuldevig til St. Karlsminde rummer stadig rester af en relativt uberørt varmekrævende flora og fauna, udviklet og påvirket af den ringe nedbør. Naturindholdet er primært truet af tilgroning, som lokalt bliver fremmet af kystsikring, som hindrer en erosion, som ellers naturligt holdt skrænterne lysåbne. Men også "dumpning" af haveaffald ud over skrænterne kan lokalt betyde bortskygning og tilgroning med invasive eller fremmede plantearter.

K8 Roskilde Fjords beskyttede kyststrækning

De beskyttede kyster langs Roskilde Fjord, her de vidtstrakte strandenge fra Sølager mod Hanehoved, er meget karakteristiske og velbevarede naturområder i kommunen. Arealerne anvendes til kreaturafgræsning. Områderne har stor betydning for rastende fugle på forårs- og efterårstrækket. Disse lysåbne strandenge er afhængig af fortsat drift, dvs. afgræsning af kvæg for at opretholde naturtilstanden.

Økologiske forbindelser inklusiv potentielle naturområder

Ø1 Hyllingebjerg-området

Området er et eksempel på en kystnær økologisk forbindelse med kystskrænter med spredt forekomst af overdrevsvegetation. Dele af den økologiske forbindelser er omfattet af fredninger. Området indeholder naturområder med overdrev og gravhøje og tørre lysåbne områder, som har mulighed for at udvikle sig til egentlig natur (potentielt naturområde) såfremt den rette drift og pleje af arealet iværksættes.

Ø2 Arresødal Skov

Et andet eksempel på en økologisk forbindelse er arealet omkring Arresødal Skov og overdrevene nord herfor, herunder Dybendalområdet. Den økologiske forbindelse indeholder overdrevsarealer på de gamle fossile kystskrænter langs Roskilde Fjord samt skov og overdrev på strækningen gennem Frederiksværk by. Størstedelen af den økologiske forbindelse er fredet. Forbindelsen danner sammen med kerneområde med Arresø, Arresødal Skov og Vinderød Skov en sammenhængende forbindelse af naturområder fra Vinderød Skov gennem skov og overdrevsområder i Frederiksværk by til kystskrænter med overdrev langs Roskilde Fjord. Området indeholder naturområder med skov, overdrev, vandhuller og gravhøje samt tørre lysåbne områder på skrånende arealer og på stærkt skrånende arealer som har mulighed for at udvikle sig til egentlig natur (potentielt naturområde) såfremt den rette drift og pleje af arealet iværksættes.

Ø3 Strøbjerge-strøget

Den økologiske forbindelse omkring Strøbjerge-systemet indeholder botanisk værdifulde højtliggende tørre bakker, skrænter og gravhøje med spredt forekomst af overdrevsvegetation. Blandt andet lokaliteterne Lundebakke, Vibjerg, Troldvugge, Gavlhøj, Rakenhøj og Rækkehøj indeholder fine botaniske lokaliteter. Området udgør en del af Strø Bjerge Åsen og strækker sig fra Strø Bjerg helt til Rundebakke ved Roskilde Fjord, sidstnævnte lokalitet en af Nordsjællands bedste botaniske lokaliteter. Åsstrækningen med Lundebakke og Vibjerg samt Rakenhøj-området er fredet.

Forbindelsen indeholder tørre lysåbne naturområder med overdrev samt tørre lysåbne arealer på skrånende og stærkt skrånende   arealer, som har mulighed for at udvikle sig til egentlig natur (potentielt naturområde) såfremt den rette drift og pleje af arealet iværksættes, her især bl.a. det tidligere grusgravsområde straks syd for Ølsted.

Den økologiske forbindelse indeholder desuden våde lysåbne naturområder med vandløb, moser, ferske enge og vandhuller på lavbundsarealer og tørvebund.

Ø4 Havelse Å

Den økologiske forbindelse i og omkring den nederste del af Havelse Å udgøres af en tidligere fjordarm. Arealet omfatter, udover Havelse Å og vandløbsnære lavtliggende og skrånende arealer, tillige lavbunds-arealerne omkring Apholm. Arealer omkring Havelse Mølle er fredede. Arealet indeholder eksisterende våde lysåbne naturområder med vandløb, mose, fersk eng, strandeng og vandhuller. Desuden indeholder arealet våde lysåbne områder på lavbundsarealer og tørvebund samt tørre lysåbne områder på skrånende arealer, som har mulighed for at udvikle sig til egentlig natur (potentielt naturområde) såfremt den rette drift eller pleje af arealet iværksættes.