Åbent land

Kapitlet Åbent land indeholder en række temaer, der beskriver status og beskyttelsesinteresserne i det åbne land i Halsnæs.

Temaerne i kapitlet er:

  • Værdifulde landskaber, der handler om de overordnede karakteristiske landskabstræk og typer.
  • Kulturhistorie, der handler om de interessante kulturmiljøer i såvel landskabet som i bebyggelserne.
  • Geologi, der handler om de geologiske interessante områder i Halsnæs.
  • Biologi, der handler om de beskyttede naturområder, naturtyper, planter og dyr samt om mulighederne for at forstærke områderne og sikre arterne.
  • Skovrejsning, der handler om de områder, hvor der ønskes ny skov, og de områder hvor der er af forskellige årsager ikke ønskes ny skov.
  • Jordbrug, der handler om de områder, der er særligt velegnede landbrugsområder, og dem der er særligt følsomme.
  • Råstoffer, der handler om de områder, der er udlagt til råstofindvinding og hvordan de skal behandles efter endt indvinding.
  • Vand, der afventer de nationale vandplaner og hvor Regionplan 2005 stadig er gældende.
  • Kystnærhedszonen, der handler om mulighederne for at etablere fritidsanlæg i de kystnære områder samt de forskellige beskyttelsesinteresser, der er i området.

Der arbejdes ved hver revision på at opdatere afsnittene og gøre dem mere lokale.