Kommuneplan
2021

  • Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021


 

Kommuneplanen fastlægger rammerne for den fysiske planlægning i kommunen. Den udlægger muligheden for anvendelsen og udvikling af kommunens arealer og andre fysiske forhold i kommunen, for eksempel boliger, erhverv, klima, natur og friluftliv.

Kommuneplanen omfatter planlægning i såvel byerne som det åbne land, og dens fokus er at sikre en helhedsorienteret og tværfaglig planlægning.

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte borger mv., men planloven giver byrådet visse beføjelser til at administrere på grundlag af planen. Herunder mulighed for at nedlægge forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der strider mod planen.

Inden kommuneplanen kan udarbejdes, skal der udarbejdes en planstrategi. I planstrategien fastlægger Byrådet sin strategi for udviklingen i kommunen, og det besluttes, hvorvidt der skal gennemføres en hel eller delvis revision af kommuneplanen. Planstrategiens fokusområder indarbejdes i det efterfølgende kommuneplanarbejde.