7 Vand

Kapitlet Vand indeholder de temaer, der handler om vand i Halsnæs Kommune.

Temaerne i kapitlet er:

  • Vand generelt, der fortæller om sammenhæng med øvrig planlægning, kommuneplanen, spildevandsplanen og Natura-2000 handleplaner
  • Vandløb, der handler om vandløbstilstande og udviklingspotentialer
  • Spildevand, der handler om at reducere risikoen for overløb og belastning af vandmiljøet i den forbindelse
  • Søer, der kun omfatter Arresø, hvorfor det er målet at reducere belastningen for på længere sigt at få en god tilstand i søen
  • Kystvande, der handler om badevand og de nære kystvandes tilstand
  • Grundvand, der handler om at sikre grundvandet
  • Lavbundsområder, der handler om lavtliggende områder, der gennem naturgenopretning vil kunne retableres